möbler byggmaterial

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial.

TipTapp går emot lagens princip

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har beslutat att förbjuda TipTapp att förmedla transporter av hushållsavfall inom Stockholms kommun, eftersom det strider mot Miljöbalkens regler.

Ett par företag erbjuder idag tjänsten att transportera hushållsavfall till återvinning. Bland dem finns TipTapp, som mot en avgift förbinder kunder med uppdragstagare som åtar sig att transportera bort det.

Det som anses olagligt i verksamheten hänger samman med vårt miljöskydd. Kommunerna har nämligen getts ansvaret att sköta insamlingen av hushållsavfall för att säkerställa att det tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. När Miljö- och hälsoskoskyddsnämnden i Stockholm bedömer att de transporter som sker via TipTapp strider mot reglerna, är det den yrkesmässiga verksamheten som åberopas.

Till skillnad från restavfall får fastighetsägaren själv transportera grovavfall till kommunens återvinningscentral. Det kan tyckas irrelevant om avfallet åker i någon annans bil, på det sätt som TipTapp utför transporten, men det innebär en risk att avfallet finner andra vägar och det är ett avsteg från principen om det kommunala ansvaret. Om denna princip urholkas kan det på sikt få mer långtgående effekter som vi idag inte kan överblicka. Det är i detta perspektiv som frågan bör ses.

Många kommuner erbjuder hämtning av grovavfall vid fastighetsgränsen, men det finns anledning att undersöka om denna service kan förbättras.

– Detta får nu ha sin rättsliga prövning, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige. Nya digitala lösningar behöver användas mer för att nå cirkulära hållbara flöden. Det kräver dock mer intelligenta system som ser till helheten och som inte ökar transportarbetet samtidigt som återbruk och återvinning underlättas. 

TipTapps verksamhet består av en app där privatpersoner kan sälja, bortskänka och erbjuda betalning för bortforsling av avfall. TipTapp tar en förmedlingsavgift på 10 procent av de transaktioner som genomförs, som betalas av utföraren. Den som hämtar materialet/avfallet får alltså 90 procent av den överenskomna ersättningen. 


Skriv ut:

Datum