Tömning av slamavskiljare - Jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning

Sammanfattning: Mobil avvattning och deltömning ställer större krav på att slamavskiljarna är välbyggda, rätt utformade och dimensionerade för den belastning som de utsätts för. Tömningsförfarandet ställer också större krav på slamtömmarens erfarenhet och noggrannhet. De uppskattade slamvolymerna var högre i deltömda slamavskiljare än i heltömda och mobilt avvattnade slamavskiljare. Detta skulle kunna bero på att slammet inte blir ordentligt tömt vid deltömningen. För att säkerställa att allt slam försvinner ska deltömning ske med en så kallad ”tvåfacksbil” och inte med en ”enfacksbil”. 

Slamavskiljare är ett vanligt försteg för att avskilja fasta och uppslammade partiklar i avloppsvatten från hushåll som inte är anslutna till kommunal avloppsrening. Kommunernas avfallsorganisationer ansvarar för att slamavskiljaren töms regelbundet, vanligtvis en gång per år. Inom projektet jämfördes tre tekniker för slamtömning: heltömning, mobil avvattning och deltömning. Heltömning går ut på att hela slamavskiljarens innehåll töms och fraktas bort. Mobil avvattning och deltömning går ut på att en del av vattnet blir kvar i brunnen medan en torrare fas fraktas bort. Att transportera slam med lägre vattenhalt kan bland annat leda till minskade utsläpp av klimatgaser.

Det förekommer farhågor om att mobil avvattning och deltömning kan orsaka igensättning av efterföljande rening. I många fall saknas dock bevis. Det finns också misstankar om att deltömning skulle kunna leda till ökade slammängder i slamavskiljaren. Syftet med projektet var att få ett objektivt beslutsunderlag för val av tömningsteknik.

Projektets mål var att utreda: 

  • Om rejektvatten från mobil avvattning påverkar slamavskiljarens funktion och efterföljande rening
  • Vilka rekommendationer som kan ges för tömning med avvattnande teknik, särskilt vid övergång från heltömning
  • Om deltömning leder till ökade slammängder jämfört med heltömning
  • Om avvattnande teknik kan användas för tömning av minireningsverk

Projektet utfördes genom provtagning av slamnivåer hos heltömda, deltömda och mobilt avvattnade slamavskiljare innan tömning samt provtagning av suspenderad substans hos heltömda och mobilt avvattnade slamavskiljare innan och efter tömning. Provtagning av suspenderad substans har dock av praktiska skäl inte utförts hos deltömning. 

I vissa kommuner rapporteras fler fall av igensättning när mobil avvattning tillämpas än i kommuner med heltömning. Det finns å andra sidan kommuner med mobil avvattning där så inte är fallet. Studien tydde på att mobil avvattning ofta är förknippad med höga halter suspenderad substans och tjockt lager flytslam i tredje kammaren direkt efter tömningsutförandet. Det är rimligt att anta att mobil avvattning medför ökade partikelhalter vid vattenytan i slamavskiljaren men att halten löst organiskt material inte förändras nämnvärt vid jämförelse mellan heltömning och mobil avvattning. Ett problem är att många slamavskiljare tyvärr inte har ett fungerande T-rör trots att detta är ett krav på alla slamavskiljare (oavsett tömningsteknik), vilket i normala fall hindrar flytslam och liknande från att nå efterföljande rening. När de tillfälligt höga halterna av partiklar har minskat finns det inget som tyder på att mobil avvattning skulle öka risken för igensättning av sekundär behandling.

För slamavskiljare kan följande rekommendationer ges för att minska risken för igensättning vid användning av mobil avvattning: 

  • vattennivån bör inte fyllas på mer än till max 20 cm under T-rörets lägsta del
  • uppmana om möjligt fastighetsägaren att vara sparsamma med sin vattenförbrukning de närmaste dagarna efter tömning
  • utföra regelbundet underhåll av slamtömningsutrustningen enligt tillverkarens rekommendationer
  • använd särskilda ”slamstopp”, som finns framtagna för att användas i T-rör för att hindra slam och partiklar, åtminstone under en övergångsperiod efter tömning till dess att halten suspenderad substans och flytslammets tjocklek minskat. 

Vad gäller minireningsverk så är det tillverkaren som avgör hur minireningsverket ska tömmas. En av tillverkarna har erfarenheter från utredningar i Danmark, där man kommit fram till att processen i vissa typer av minireningsverk kan skadas om partikelhalterna är höga i det rejekt som återförs. De flesta tillverkarna anser att de vet för lite om hur avvattnande teknik kan påverka minireningsverken och att det därför att säkrast att tömma utan avvattning.

Slutligen kan konstateras att halterna suspenderad substans i många fall var höga vid både heltömning och mobil avvattning. Fel som uppstår i enskilda avloppsanläggningar kan alltså ha mer grundläggande orsaker än tömningstekniken, till exempel att slamavskiljare är felkonstruerade, inte klarar av dagens belastning och att fastighetsägare tillför ämnen till avloppet som skadar slamavskiljarens funktion, till exempel olja och fett.

Enligt en intervjuad tömningsentreprenör är det inte att rekommendera att använda avvattning vid tömning av slamavskiljare om slamavskiljaren följs av en defekt infiltration, eftersom det lätt kan hända att fastighetsägaren uppfattar det som att avvattningen bär skulden för igensättning av infiltrationen.


Skriv ut:

Datum