Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall

När källsorterat hushållsavfall rötas i biogasanläggningar måste det förbehandlas så att avfallet blir pumpbart och orenheter som plast och metall sorteras bort. Detta kan göras genom att pressa matavfallet i en skruvpress. Av det källsorterade avfallet är det i själva verket bara cirka 2/3 som verkligen behandlas biologiskt. Rejektet sorteras nämligen bort eftersom det inte är lämpligt att behandla i vanlig slurryrötning. Rejektet skickas vanligtvis till förbränning. Men vid förbränning av rejektet förloras även näringsämnen. Det är därför nödvändigt att hitta en alternativ behandlingsform för denna fraktion.

Vid torrötning i satsvis process är man inte beroende av att avfallet måste kunna pumpas eller att det innehåller orenheter. Rötresten från torrötning är förhållandevis torr och med hjälp av kompostering och efterföljande siktning borde det finnas möjlighet att få fram en produkt som är tillräckligt ren för att användas som gödselmedel. Därmed undviks att näringsämnen förloras. Huvudsyftet med projektet har varit att utvärdera hur mycket av metanpotentialen från rejektet som kan utvinnas vid torrötning av rejektet.

Kompostering av rötresten blandat med trädgårdsavfall fungerade bra och kraven för hygienisering enligt SPCR 152 uppfylldes. Den siktade komposten uppfyllde även kraven på gränsvärden för halter av tungmetaller. Halten av tungmetaller var dock hög eftersom en del tungmetaller tillfördes från trädgårdsavfallet. Kraven för synliga orenheter uppfylldes inte vid siktning med 15 mm såll då komposten innehöll för mycket plast och glas. En bättre efterbehandling av komposten är därför nödvändig. Dessutom är ett alternativ till trädgårdsavfall som strukturmaterial önskvärd både när det gäller rötning och kompostering eftersom trädgårdsavfallet bidrar mycket till tungmetallhalten i slutprodukten. Den siktade komposten hade också en mycket låg luktpotential.


Skriv ut:

Datum