Trender för avfallsanläggningar med deponi – statistik 2008-2014

Sammanfattning: Målsättningen med projektet har varit att utforma en rapport som redovisar avfallsstatistik mellan åren 2008-2014 med avseende på tillstånd, återstående kapacitet, hanterade och deponerade mängder avfall per år, energiutvinning och lakvattenbehandling. Statistiken redovisas både på nationell och regional nivå. Dessutom görs en utblick för att kvalitativt belysa statistiken dels ur ett historiskt perspektiv, dels i ett europeiskt perspektiv. 

Från mitten på 1990-talet till början av 2000-talet samlade RVF (nuvarande Avfall Sverige) in och redovisade deponeringsstatistik i rapportserien ”Avfallsanläggningar med deponering”. I rapporterna presenterades nationell statistik med fokus på tillstånd, deponerade mängder, lakvattenbehandling samt energiutvinning. Sedan 2008 har Avfall Web använts för att rapportera in statistik om anläggningar med deponi. Dock finns det ingen sammanfattande rapport över statistiken och det är svårt för medlemmar, anläggningsägare och användare av Avfall Web att få en sammanfattande överblick av statistiken. 

Statistiken visar på ett antal trender varifrån följande slutsatser dras:

 • Sedan år 2009 har antalet anläggningar som deponerat avfall varit relativt konstant. Detta motsvarar en fjärdedel av antalet anläggningar som fanns år 1996.
 • De hanterade mängderna inom anläggningarna har ökat sedan 2008.
 • De deponerade mängderna var år 2014 1,4 miljoner ton. De senaste fyra åren har mängderna varit relativt konstanta.
 • De deponerade mängderna för totalt avfall är idag knappt en fjärdedel av de deponerade mängderna 1994.
 • Majoriteten av anläggningarna är små och tar emot en liten andel av det deponerade avfallet. En medelanläggning deponerar 19 000 ton avfall per år.
 • Det finns en god marginal mellan mängderna som deponeras och de tillståndsgivna mängderna. Nationellt sett utnyttjas cirka 20 % av tillstånden.
 • Uppskattningsvis finns det en nationell återstående deponeringskapacitet som är större än 23 miljoner kubikmeter. Detta motsvarar nästan 24 miljoner ton betong eller 35 miljoner ton slagg från energiåtervinning.
 • Energiutvinningen av deponigas till värme och el uppgick till 160 GWh år 2014, vilket är en minskning med drygt 100 GWh sedan 2008.

Det finns osäkerheter och skillnader i statistiken mellan varje år, exempelvis i antalet svarande eller hur statistiklämnaren tolkar vad som ska rapporteras in, vilket gör att det är osäkert att dra slutsatser för helheten. Statistiken omfattar dessutom inte alla deponier i Sverige utan enbart de anläggningar som ingår i Avfall Web.

I samband med statistiksammanställningen har ett antal förbättringsförslag för Avfall Web tagits fram. Förslagen listas nedan:

 • Överväga att ändra fokus från deponeringsanläggning till avfallsanläggning då majoriteten av avfallet inte deponeras. 
 • Öka detaljgraden för vad det är för avfall som hanteras inom anläggningen. Dels för den hantering som inte deponeras, dels för det som deponeras. Exempelvis bör förorenade jordar särredovisas. Likaså anges inte vad som är slaggrus som används som konstruktionsmaterial.
 • Ge en möjlighet att ange hur stor andel av de deponerade mängderna som är skattepliktiga. 
 • Förtydliga vad som är sluttäckning av deponi och vad som är deponering.
 • För att enklare kunna kategorisera olika typer av lakvatten hantering kan man förtydliga sättet att registrera vilken typ av lakvattenhantering som ska anges. Idag anges inte alla anläggningar på samma sätt.

Skriv ut:

Datum