Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

Avfall Sverige gav 2007 ut rapporten ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” (Avfall Sverige 2007) som innehöll rekommendationer för när förorenade massor skulle klassificeras som farligt avfall.

Sedan 2007 har dock en rad nya lagar och regler tillkommit i Sverige och EU som påverkar bedömningen av farligt avfall. Avfall Sverige har därför beslutat att rapporten ska ses över och uppdateras med bland annat en genomgång av de förändringar som gjorts i avfallsförordningen samt i EU-regelverket kring avfall och klassificering av kemikalier.

De uppdaterade bedömningsgrunderna redovisar kortfattat relevant lagstiftning som berör avfallsklassificering, ger förslag till principer för ett bedömningssystem samt ger för ett antal vanliga föroreningar rekommendationer till koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall.

I rapporten föreslås en beräkningsmetod för att avgöra om förorenade massor är farligt avfall eller inte. Metoden innebär att innehållet av farliga ämnen i avfallet ska jämföras med de koncentrationsgränser som anges i EU-förordningarna 1357/2014 samt 2017/997. Metodiken är speciellt anpassad till de förutsättningar som gäller för förorenade massor och skiljer sig därför i vissa avseenden från de som ges för annat avfall, exempelvis förbränningsrester och produktionsavfall. Anpassningen till förorenade massor har också medfört att rekommendationerna i denna rapport i vissa avseende skiljer sig från den metodik som anges i EU:s vägledning för klassificering av farligt avfall.

Koncentrationsgränserna bestäms av ämnets klassificering enligt kemikalielagstiftningen. De ämnen som regleras i denna lagstiftning är dock inte helt samstämmig med den lista av ämnen som normalt analyseras i förorenade massor. En genomgång har därför gjorts av valet av kemiska ämnen som används som referenssubstanser vid klassificering av massor.

Beräkningsmetoden bedöms ge en försiktig klassificering och det kan därför finnas skäl att överväga andra metoder om det finns anledning att tro att metoden ger en felaktig bild av de farliga egenskaperna

Baserat på den föreslagna metodiken har förslag till koncentrationsgränser för farligt avfall tagits fram för ett sextiotal ämnen/ämnesgrupper som förekommer i förorenade massor. Ämneslistan har även utökats med nya ämnen från Naturvårdsverkets riktvärdeslista för förorenad mark. Vidare ges exempel på hur summering av ämnen med farliga egenskaper kan göras.


Skriv ut:

Datum