Uppföljning till projektet ”Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen”

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att vidareutveckla lämpliga testmetoder för ekotoxikologisk faroklassificering av askor och är en direkt fortsättning på den studie som presenterats i rapport 2008:16 ”Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen”. Lakvatten från flygaska och slaggrus har testats med testorganismer som är tåliga för ett brett salthaltsspektrum, vilket är av stor betydlese för så asklakvatten från förbränning kan innehålla höga salthalter. Studien har också haft som mål att studer om åldring kan ge upphov till en faroreduktion av torvflygaska.


Skriv ut:

Datum