Utformning av skyddsskikt, Beständighet

Fukthalten i deponins skyddsskikt och en jämn porositet är viktiga egenskaper både vad gäller frysmotstånd och effektiviteten i metanoxidationen. Metanoxidation bedöms inte begränsas av näringsämnen och organiskt material. Användning av alternativa material i skyddsskiktet kan leda till tunnare skyddsskikt och att sluttäckningskostnaderna reduceras. Samtidigt fås en bättre funktion och en längre livslängd på sluttäckningskonstruktionen kan uppnås. Metanoxidation i skyddsskiktet är temperaturberoende och litteraturstudier indikerar att så länge temperaturen överstiger 12°C påverkas inte förmågan till metanoxidation nämnvärt.

Sluttäckning av deponier görs för att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet. Principen är att ”det som inte läcker in inte heller kan rinna ut”. Förutom vattentransport ska sluttäckningen bidra till att minimera utläckage av metan som bildas i deponier med organiskt avfall. Sluttäckningen ska dessutom utformas så att den ska fungera under hundratals år. Skyddsskiktets frysmotstånd är en viktig funktion som kan påverka sluttäckningskonstruktionens funktion och livslängd. Trots detta läggs idag relativt lite fokus på hur den utformas med avseende på tjäle och metanoxidation. Traditionellt består sluttäckningens skyddsskikt av en sandwichkonstruktion som inkluderar ett skydds- och växtetableringsskikt. Med genomtänkt materialval kan skyddsskiktet utformas så att det med god marginal kan skydda tätskiktet från tjäle.

Målsättningen med projektet är att visa att alternativa material kan fylla en viktig funktion i skyddsskiktet med avseende på metanoxidation och frysmotstånd. I projektet jämförs konventionellt skyddsskikt bestående av morän med skyddsskikt där morän kombineras med alternativa material.


Skriv ut:

Datum