möbler byggmaterial

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial.

Utskottet vill utreda fler producentansvar

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen att utreda frågan.

Frågan om ett bredare producentansvar utreddes i samband med Kretsloppspropositionen 1998. Då föreslogs att det skulle gälla alla producenter och alla varor. Producenterna skulle ha kunskap om produkternas effekt på hälsa och miljö och anpassa dem till kretsloppet. Innan dess, i mitten av 1990-talet, utreddes ett särskilt producentansvar för möbler. 2001 kom nästa utredning. 

Men sedan dess har det skett en stor kunskapsutveckling, menar Miljö- och jordbruksutskottet, till exempel om hur kemiska ämnen i byggprodukter kan påverka människors hälsa. Även kemikalie- och avfallslagstiftningen har utvecklats, både på nationell nivå och på EU-nivå. Mot den bakgrunden bedömer miljö- och jordbruksutskottet att det nu borde utredas om producentansvaret ska utvidgas till fler produktgrupper, exempelvis möbler och byggnadsmaterial. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda frågan.

– Avfall Sverige skulle välkomna styrmedel som på riktigt leder till att produkterna som sätts på marknaden blir mer hållbara, lättare att återanvända och återvinna. Producentansvar kan vara ett sådant styrmedel, men vi tror att ansatsen bör vara mer öppen. Det är effekten som ska styra och då är det inte självklart att ett på förhand givet regelverk alltid är det mest lämpliga, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum