Utslitna gympaskor värmer gott – en femtedel av fjärrvärmen kommer från sopor

När det som materialåtervinns har sorterats ut har avfallsförbränningen två viktiga uppgifter: att ta hand om resterande avfall på ett säkert sätt och att utvinna energin. Eftersom omkring 85 procent av avfallet är av förnybart ursprung har avfallsförbränning inte alls samma negativa påverkan på klimatet som fossila bränslen.

Genom att förbränna avfall istället för att deponera det skonas miljön också. Den metangas som bildas i deponier har nämligen 20 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid.

Totalt producerades 12,2 TWh1 värme och 1,5 TWh el vid de 30 svenska anläggningarna för avfallsförbränning under 2007. Vi får alltså mycket tillbaka genom att skicka vårt avfall till förbränning. 1 000 utslitna gympaskor ger till exempel 2 100 kWh värme. Det räcker för att hålla huset varmt hela november.

Avfallet finns där. Det är en resurs, som vi måste utnyttja på bästa sätt!

För mer information om energi ur avfall, kontakta:

VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Expert Inge Johansson, 0739-88 33 99, inge.johansson@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Not: 1 TWh= 1 miljard kWh


Fakta
Utsläppen till luft av kvicksilver och andra tungmetaller från avfallsförbränning har minskat med nära 99 % sedan 1985. De totala utsläppen av dioxiner till luft från all avfallsförbränning i Sverige är 0,5 gram.

Under 2007 genererades 4,7 miljoner ton hushållsavfall i Sverige, dvs drygt 500 kg per person. 46 %, förbrändes medan 37 % materialåtervanns, 12 % behandlades biologiskt och 4 % deponerades. Totalt förbrändes 4 470 690 ton avfall, inkl industriavfall under 2007.

Återanvändning och materialåtervinning är vanligtvis att föredra framför energiutvinning. Önskan om hög materialkvalitet och praktiska förutsättningar utgör dock begränsande faktorer. Eftersom avfallet inte får läggas på deponi, är förbränning med energiutvinning ett nödvändigt komplement.


Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum