Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare Star Bowling, Göteborg

Sammanfattning

När det gäller restauranger och storkök med stora mängder tungt matavfall kan system med avfallskvarn och uppsamling av matavfall i tank vara att föredra framför kärlhämtning.

Under 2008 installerades en avfallskvarn kopplad till kombinerad slam- och fettavskiljare på restaurang Star Bowling. Diskmaskinen och golvbrunnar i köket är också kopplade till avskiljaren.

Under testperioden har anläggningens funktion utvärderats. Prover har tagits under vintern då det är högsäsong för restaurangen vilket innebär ca 600 portioner per dag. Innan avfallskvarnen installerades hade restaurangen hämtning av biologiskt avfall i kärl, ca 1400 liter per vecka. Provtagningen har skett vid 6 tillfällen, både vid tömning och mellan. Prover har tagits på utgående vatten och slammet samt att slamprofilen har dokumenterats. I samband med provtagning mättes även eventuell förekomst av gaser.

Slamnivån i slamdelen av tanken varierade mellan 110 och 118 cm vid provtagningstillfällena. Vid de två första provtagningarna var slamskiktet homogent ner till botten men vid de två sista fanns det en vattenfas på 17 respektive 40 cm. I fettavskiljardelen var det fraktionerat med fett, vatten och slam. Fettskiktet varierade mellan 5 och 14 cm. Vattenfasen varierade med mellan 50 cm och 87 cm. På botten av fettavskiljardelen påträffades ett slamskikt vid varje provtagningstillfälle.

I proverna på utgående vatten kunde man konstatera att sedimentering tydligt kunde ses i provtagningsflaskan, att pH-värdet var mycket lågt och att BOD7-halterna är 6-20 gånger högre än i normalt hushållsspillvatten. De höga värdena och suspenderat material tyder på en dålig funktion hos avskiljaren. För tungmetallerna ligger halterna för zink och koppar högre än för normalt inkommande spillvatten vilket man inte hittat någon förklaring till.

I slamproverna varierar TS halten mycket mellan de två provtagningstillfällena, andelen organiskt material (glödförlust) är hög.

Den enda gas som kunde uppmätas är kolmonoxid.

Funktionen på anläggningen är ej optimal. Detta beror troligtvis på att slamdelen i tanken är underdimensionerad så att mycket slam leds till fettavskiljardelen och därifrån ut på avloppet och att avskiljaren varit för högt belastad med för glesa tömningsintervall.

Förslag till förbättringar är ombyggnation och/eller tätare tömningsintervall. Kretsloppskontoret ska i samarbete med restaurangen se på vilka alternativ som är rimliga att testa och eventuellt utföra fler provtagningar för att se hur anläggningen kan optimeras.


Skriv ut:

Datum