Utvärdering av metallanalysinstrumentet OVA7000

Sammanfattning: Mätinstrumentet OVA7000 visar sig kunna användas för att on-line mäta zinkhalten i processvatten. Genom användande av ett sådant instrument minskas svarstiden på kondensatprover och proverna på utgående vatten. Detta kommer att leda till besparingar för extern rening av vatten samt minskade analyskostnader för vattenprover.

Efter ombyggnaden till skrubberrening och kondensatrening vid panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping, har det i perioder varit svårt att hålla riktvärdena för metall, till exempel zink. Detta på grund av den komplexa vattenkemi som uppstår när höga halter av zink och ammonium förekommer i samma vatten. Långa svarstider från Tekniska Verkens ackrediterade laboratorium har gjort det svårt att hitta orsaken till varierande metallhalter när dessa bara kunnat konstateras i efterhand. Därför ansågs det viktigt att få någon form av omedelbar kontroll av utsläppsnivån för att förhindra villkorsöverskridande.

Företaget Modern Water Monitoring Limited har mätinstrument för metallanalyser on-line. Efter kontakt med Modern Water och Avfall Sverige öppnades möjligheten att hyra ett mätinstrument av typ OVA7000 samt utvärdera om instrument fungerar för metallanalyser on-line på processvatten från panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping.

För processvattnet från panna 3 har under hyresperioden en mätmetod tagits fram, vilken ger tillförlitliga mätningar i spannet 100 µg/l till 1 000 µg/l. Med mätinstrument som användes under hyresperioden finns det möjlighet att mäta på tre stycken mätingångar. En av de tre mätingångarna kommer att användas till att mäta på utgående vatten. Den andra mätingången används för att mäta på ett delflöde av de två flöden som bildar utgående vatten. Sista mätingången används för att med jämna intervall mäta på en kontrollösning (standardlösning med zink utspädd med rent vatten till önskad koncentration av zink). Mätningen av kontrollösningen används som indikator på när det är dags att polera arbetselektroden. Efter hyresperioden ligger tiden mellan två poleringar på ungefär 24 timmar.

Mätinstrumentet är i behov av ett konstant underhåll för att fungera på ett tillfredställande sätt. Underhållet består av polering av arbetselektroden, tillsyn av instrument, beredning och påfyllning av kemikalier samt service och utbyte av komponenter. Den årliga driftkostnaden för ett mätinstrument av typen OVA7000 beräknas till mellan 30 000 och 50 000 kronor plus arbetstiden för underhållet.
För att ytterligare utveckla användningen av mätinstrumentet kvarstår arbetet med att förlänga tiden mellan två poleringar för att på så sätt minska underhållsinsatsen, det vill säga förbättra den automatiska rengöringen. En annan del som behöver fortsatt utveckling är mätmetoden då provet har en zinkkoncentration under 100 µg/l.


Skriv ut:

Datum