Utveckling av en bättre avfallsterminologi på återvinningscentraler – kartläggning och empiriska försök

Sammanfattning

Det råder en stor variation mellan återvinningscentraler med avseende på hur fraktioner benämns, vilka fraktioner som finns tillgängliga och vad de ska innehålla. En utveckling av en mer standardiserad terminologi, som samtidigt beaktar de lokala skillnaderna mellan återvinningscentralerna, skulle i detta sammanhang ge många fördelar och bland annat möjliggöra fortlöpande, nationella informations- och folkbildningsinsatser.

På de flesta återvinningscentraler används flera, helt olika principer för att benämna avfallet. Vissa fraktioner benämns efter behandlingsmetod, andra efter vad avfallet kommer att användas till eller så namnger man fraktionerna efter vilka material och produkter de ska innehålla. Detta är på många sätt förvirrande för besökarna och leder till en hel del felsortering. Därför bör man eftersträva att renodla terminologin genom att endast använda en princip för att benämna avfallet.

Mycket talar för att en terminologi som konsekvent utgår från vilka material- och produkter fraktionerna ska innehålla är att föredra. Återvinningscentraler bör därför undvika att använda olika behandlingsmetoder och användningsområden för avfallet i skyltningen eftersom sådan information ger ganska lite stöd till besökarna.

Många besökare sorterar i huvudsak efter sina tidigare erfarenheter. De läser därför inte skyltarna noggrant utan fokuserar på rubrikerna och ögnar bara snabbt igenom resten av texten. Av den orsaken är det extra viktigt att man placerar den viktigaste informationen först det vill säga material- och produktexempel. För mycket detaljinformation på skyltarna (många materialexempel, förbudstexter, hänvisningar, etc.) gör det också extra svårt för denna typ av besökare att snabbt identifiera den relevanta informationen för dem i en specifik situation.

För att fastställa hur mycket information och exakt vilka ord och begrepp som ska användas på skyltarna för att åstadkomma bäst sortering krävs mer forskning i form av ett större antal empiriska försök. I detta projekt har vi tagit fram grundläggande kunskap som kan ligga till grund för utformandet av sådana försök.


Skriv ut:

Datum