Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet

Sammanfattning: Rapporten har tagits fram av Avfall Sverige som ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med indexreglering av priser i avfallsentreprenader. Rapporten ska även kunna användas som kursmaterial i Avfall Sveriges kurs i indexhantering. Vägledningen är skriven för personer som jobbar med upphandling av entreprenader inom avfallssektorn och entreprenörer som utför jobb på entreprenad.

Syftet med vägledningen är att öka kunskapen om hur man kan välja, använda och räkna med index. Vägledningen ger förslag på reglering och skrivning i avtal, går igenom viktiga definitioner och begrepp samt hur man kan undvika vanligt förekommande fallgropar. Inledningsvis görs en genomgång över tillämpliga indexserier. Guiden ger exempel på hur olika indexserier kan användas och kombineras för att passa olika typer av verksamheter som förekommer inom kommunernas avfallshantering. Inom projektet tas inte nya indexserier fram.

Avfall Sverige har tagit fram avfallsindex, A12-serien, för insamling av traditionellt hushållsavfall, insamling med specialfordon och slamtömning. 2011 togs avfallsindex för förbränning fram. Index används framför allt för reglering av fleråriga avtal för att ersättningen som betalas i största möjliga mån ska motsvara kostnadsförändringen för att bedriva verksamheten. A12 ersätter renhållningsindex (R77), som har upphört. December 2013 var sista månad som R77 beräknades. På Avfall Sveriges hemsida finns rekommendationer hur man kan växla från R77 till A12.

Många kommuner efterfrågar index för andra avfallsverksamheter, till exempel drift av ÅVC, transport och behandling av farligt avfall samt biologisk återvinning av matavfall. Områden där det idag inte finns några specialanpassade index.


Skriv ut:

Datum