Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

De kommuner som saknar möjligheter att i egen regi – kommunal förvaltning, i eget bolag eller i ett med andra kommuner samägt bolag – omhänderta och behandla alla typer av avfall, måste upphandla motsvarande tjänster genom offentlig upphandling. Syftet med denna rapport är att stärka kommunernas kompetens när det gäller offentlig upphandling av avfallsbehandlingstjänster. Rapporten är uppdaterad 2011.

Huvudtexten är en vägledning i hur en upphandlande myndighet bör resonera i samband med en upphandling. Nio bilagor ger konkreta exempel på formuleringar som kan användas i ett förfrågningsunderlag. Huvudtexten inleds med en översiktlig genomgång av upphandlingsprocessen och lämpliga förberedelser inför en upphandling. Författaren betonar vikten av att paketera de efterfrågade behandlingstjänsterna så att leverantörer med olika sortiment och kapacitet får möjlighet att lämna offert.

Själva förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att en potentiell anbudsgivare snabbt får överblick över uppdraget. Denna vägledning ger exempel på en struktur som ofta används och diskuterar utförligt innehållet i ett förfrågningsunderlag. En viktig punkt är att de krav som ställs på leverantören måste formuleras tydligt men inte vara så hårda att de utesluter leverantörer som i och för sig skulle klara av att leverera den tjänst man önskar. Anbudstävlan går inte ut på att tilldela tjänsten till den leverantör som har längst erfarenhet och bäst ekonomisk ställning, utan till en som har tillräckliga kvalifikationer för just det specifika uppdraget.

På motsvarande sätt förs ett resonemang om olika typer av krav på avfallsbehandlingstjänsten. Här gäller det att i möjligaste mån rikta in kraven på resultat och funktion. Alltför detaljerade krav på lösningens utformning riskerar att utesluta leverantörer som kan utveckla egna kostnadseffektiva lösningar.

När ett förfrågningsunderlag har fastställts, finns inga möjligheter att göra avsteg från det. Politiska överväganden kan göras i samband med beslut om att upphandla tjänsten och senast när förfrågningsunderlaget formuleras. Utvärderingen måste genomföras enligt de kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget. Vägledningen diskuterar olika typer av utvärderingsmodeller och hur utvärderingskriterier bör formuleras för att vara tydliga och underlätta den slutliga utvärderingen.

Rapporten 2011:25 är en reviderad nyutgivning av tidigare rapporter 2006:12 och 2008:01.


Skriv ut:

Datum