Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Fas I

Sammanfattning: Inom ramen för bland annat Avfall Sveriges system Frivilligt åtagande har ett stort antal mätningar av metanemissioner gjorts på de flesta biogasanläggningarna i Sverige. Samtidigt identifierades mätmetoder som främst är tillämpbara på nyare anläggningar. Med tillgängliga metoder är det svårt att mäta metanemissioner från äldre anläggningar där man har mer öppna kärl och cisterner eller andra öppna ytor. Syftet med detta projekt har varit att beskriva enkla och robusta metoder för bestämning av metanemissioner från utsläppskällor i form av öppna ytor som inte går att bestämma med traditionell mätteknik.

Nio olika metoder (eller grupper av metoder) har identifierats i projektet genom litteratursökning och intervjuer. Flera metoder bedöms inte vara tillämpbara för projektets syfte eller bedöms som mindre intressanta att gå vidare med. Bedömningarna baseras på uppgifter om metodernas noggrannhet, tillämpbarhet och kostnader.

För utsläppskällor med fasta och flytande material är öppna (dynamiska) kammare med automatisk provtagning den mest intressanta metoden att gå vidare med i kommande tänkta faser av projektet. För flytande material finns en metodik framtagen i USA för mätning av lustgas från reningsverk att utgå ifrån. Förenklingar av metoden är att föredra då den annars kräver avancerad fältutrustning. Fördelarna och nackdelarna med att använda en så kallad Lindvall box istället för en bubbla på flytande material behöver också utredas bättre.
Försök bör också genomföras med enklare slutna (statiska) kammare för jämförelse med resultat från öppna kammare. Dessutom kan försök med en enklare provtagningshuv också vara intressant, främst på fasta material men kanske också, efter modifieringar, på flytande material.

För alla typer av källor bedöms plymmätning med DIAL vara mest intressant bland liknande plymmätningsmetoder på grund av möjligheterna att bestämma delutsläpp. Metoden är också verifierad med avseende på noggrannhet och det finns referenser från biologisk behandling samt svensk representation för utförande. För alla typer av täckta källor (vanligen täckta lager) är det intressant att prova metoden med luftinblåsning.


Skriv ut:

Datum