Världens bästa system ska bli ännu bättre!

Sverige har ett av världens mest välfungerande system för insamling och återvinning av el-avfall. År 2007 återvanns 159 000 ton, eller drygt 17 kg per invånare el-avfall. Svenskarna är därmed världsbäst på insamling av el-avfall! Det goda resultatet bygger på ett framgångsrikt samarbete mellan kommuner och producenter.

Trots att svenskarna är bra på att lämna in alla typer av el-avfall, finns det farhågor att inte allt el-avfall samlas in. Det gäller särskilt små produkter som lätt skulle kunna kastas i soppåsen eller sopkärlet. Avfall Sverige och El-Kretsen har därför undersökt vart hushållens kasserade små el-produkter tar vägen.

En del småelektronik ligger kvar i byrålådan. Många hushåll sparar små el-produkter. 65 procent sparar kasserade batterier, 43 procent glödlampor, 41 procent mobiltelefoner och 37 procent sparar klockor som inte längre används eller är trasiga.

Svenska folket köper drygt 3 miljoner nya mobiltelefoner per år. Knappt en miljon mobiltelefoner återvinns per år i Sverige. Plockanalyser visar att nästan inga mobiler slängs i soppåsen, i stället finns de kvar hemma. Uppskattningsvis finns ca 15 miljoner mobiler som inte används kvar i svenska hem. 83 procent har en eller flera mobiler hemma, som de inte använder. I genomsnitt har man 2,35 mobiler per person hemma. Detta är inte unikt för Sverige.

En del småelektronik hamnar fortfarande i soppåsen. Merparten av svenskarna vet vad man ska göra med sina små el-produkter när de inte längre fungerar. De som syndar någon gång anger bekvämlighet eller okunskap som skäl, oftast är detta yngre upp till 29 år och barnfamiljer. Glödlampor slängs oftast i soppåsen. Den felsorterade mängden el-avfall (både stort och smått) uppskattas till 12 tusen ton per år. Hur stor del som utgörs av smått el-avfall har inte kunnat utläsas i utredningen. Vid internationella jämförelser är resultatet bra, men vi har en nollvision - allt ska samlas in och återvinnas! 

Flertalet hushåll, 81 procent, säger att de aldrig kastar el-avfall i soppåsen och nära 90 procent anser sig tillräckligt informerade om vad och hur man ska göra, nämligen lämna det på en miljöstation eller återvinningscentral.

Undersökningen ska användas av Avfall Sverige och El-Kretsen för att ytterligare förbättra och utöka såväl kommunikationen till medborgarna som insamlingen. Vi ska göra världens bästa system ännu bättre!

Undersökningen presenteras i en ny rapport, Avfall Sverige Utveckling 2008:03, som finns för nedladdning på www.avfallsverige.se

För mer information:

Ulrika Eliason, informatör El-Kretsen, tel:08-545 212 95, ulrika.eliason@remove-this.el-kretsen.remove-this.se

Jessica Christiansen, rådgivare farligt avfall, Avfall Sverige, tel 040-35 66 18,
jessica.christiansen@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Bakgrund

Det europeiska direktivet om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter började gälla i Sverige för tre år sedan, 13 augusti 2005. Men ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter infördes i Sverige redan 2001.

Hushållens el-avfall samlas in genom många kanaler. Här är de viktigaste.
  • Återvinningscentraler (ÅVC). Totalt finns i landet ca 650 bemannade ÅVC.  • Grovavfallsinsamling (större el-avfall, t ex vitvaror, TV). Utformningen varierar från kommun till kommun.  • Miljöstationer, som är obemannade mottagningsstationer ( t ex glödlampor och batterier).  • Särskild insamling av farligt avfall. Utformningen och omfattning varierar från kommun till kommun.   • Källsortering i fastigheter (flerfamiljshus)Fakta om El-Kretsen och återvinningen av elavfall, se www.el-kretsen.se

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen ägs av 19 branschorganisationer och har idag ca 1200 anslutna medlemmar. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem för uttjänt elektronik.

Fakta om Avfall Sverige och insamlingen av elavfall, se www.avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb. 


Skriv ut:

Datum