Världsmästare i år igen

2005 året slog Sverige världsrekord i insamling av elavfall. 2006 har vi blivit ännu bättre och ökat insamlingen med 14 procent jämfört med 2005. Under 2006 samlade vi in nära 16 kg elavfall per invånare. Totalt samlade vi in 144 100 ton under 2006. Genom den höga graden av återvinning stärker Sverige sin position som världsmästare i att återvinna elavfall.

I EUs WEEE-direktiv för elavfall sätter man ett insamlingsmål på fyra kg elavfall per invånare. Sverige klarar WEEE-direktivets mål med råge.

Insamlingen och återvinningen av elavfall i Sverige sköts av El-Kretsen AB, som är näringslivets servicebolag för att hantera producenternas ansvar för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Elavfallet samlas in via kommunernas återvinningscentraler eller via fastighetsnära insamling. El-Kretsen samarbetar med kommunerna samt återvinnings- och transportindustrin, vilket skapat effektiva lösningar och gott resultat.

– Sverige har ett mycket bra insamlingssystem med kunnig och engagerad personal vid återvinningscentralerna. Framgången beror också i hög grad på allmänhetens och företagens stora intresse för miljöfrågor, säger Jan-Olof Eriksson, El-Kretsens VD.

– Svensk avfallshantering är ett föredöme för många länder. Det finns ett stort intresse från omvärlden för hur vi byggt upp vårt insamlingssystem och för hur vi återvinner vårt avfall. Kommunernas information till medborgarna och infrastruktur med återvinningscentraler bidrar till en mycket slagkraftig arbetsfördelning mellan näringslivet och kommunerna, säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges VD.

Det är viktigt att allt elavfall samlas in eftersom det kan innehålla farliga ämnen, som bly, kvicksilver, flamskyddsmedel och kadmium, som inte får komma ut i kretsloppet och förgifta djur och växter.

– Mängden elavfall som samlades in 2006 motsvarar i princip mängden elektronikprodukter som såldes i Sverige samma år. Likadant var det förra året. Sambandet kan tyda på att det mesta elavfall som uppstår i Sverige också når återvinningen av elavfall, säger säger Jan-Olof Eriksson

Det insamlade elavfallet sorteras och demonteras - innan det skickas vidare till slutlig behandling eller återvinning. Det allra mesta behandlas inom Sverige, men en del behandlas på godkända anläggningar i Tyskland, Danmark eller Norge. Komponenter med farliga ämnen, farligt avfall, tas omhand i särskilda anläggningar. Plasthöljen förbränns i anläggningar för avfallsförbränning med energiutvinning och metaller skickas till smältverk för återvinning.

För ytterligare information kontakta El-Kretsens VD Jan-Olof Eriksson, tfn 08-545 212 90 eller Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist, mobil 0708-93 15 99.


Skriv ut:

Datum