Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen?

Sammanfattning: Studien visar att en viktbaserad avfallstaxa minskar restavfallet främst till förmån för ökad utsortering av matavfall och förpackningar snarare än att förebygga avfall. Med en genomtänkt taxekonstruktion blir de negativa effekterna i form av nedskräpning och avfallsdumpning marginella. För en långsiktig effekt bör ytterligare återkoppling genomföras gentemot hushållen, exempelvis vid fakturering.

Det främsta syftet med att införa viktbaserad avfallstaxa är att kommunen vill minska den totala avfallsmängden samt mängden restavfall genom en ökad utsortering av främst matavfall och återvinningsmaterial. Andra orsaker till att införa en viktbaserad avfallstaxa är att skapa en mer differentierad och därmed rättvis taxa då hushållen får betala mer ju mer avfall som de ger upphov till, minska grovavfallet i restavfallet, minska mängden farligt avfall, få bättre möjligheter till uppföljning och en minskad hämtningsfrekvens.

Det är tydligt att viktbaserad avfallstaxa, trots att det är ett ekonomiskt styrmedel, inte egentligen har någon ekonomisk påverkan utan att det mer är ett verktyg för att få information att nå konsumenten.

Det är också klart att viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel mer inriktat på förbättrad sortering än förebyggande av avfall. Konsumtionen i sig är så pass mycket dyrare än avfallshanteringen att en kostnadsökning i avfallsledet får mycket små konsekvenser i konsumtionsledet.

De effekter av införandet av en viktbaserad avfallstaxa som framkommit i denna studie är i fallande ordning:

  • Ökad sortering av förpackningar
  • Ökad sortering av matavfall (till rötning)
  • Ökad hemkompostering (hur stor effekt detta får är oklart)
  • Ökad dumpning av trädgårdsavfall (ej entydiga effekter)
  • Marginella effekter: annan dumpning, ändrat köpbeteende, trädgårdsavfall till återvinningscentral m.m.

Studien visar att införandet av den nya avfallstaxan inte förändrar någonting i egentlig mening, utan rättfärdigar istället ett beteende och handlingsmönster som redan finns etablerat i de flesta hushåll i studien. Systemet bidrar till att denna egna motivation förstärks och man gör mer, sorterar bättre eller ökar antalet fraktioner, vilket till slut resulterar i en minskad restavfallsmängd. Den minskade kostnaden ses mer som en bonus istället för som en drivkraft i absolut ekonomisk mening. Det är informationen tillsammans med systemets symbolvärde som i slutändan är viktig för att åstadkomma förändring.

Regelbunden återkoppling om hur väl hushållen sköter sin avfallshantering är ett bra sätt att få fortsatt låga restavfallsnivåer. Det bör därför vara tydligt på fakturan hur mycket restavfall hushållen producerat den senaste perioden men kanske också en jämförelse med tidigare fakturaperiod eller jämfört med ett genomsnitt för området.


Skriv ut:

Datum