Viktreducering, energiförlust och gasemissioner vid olika insamlingssystem av matavfall från hushåll

I denna rapport utreds den viktreducering av matavfall som uppstår i dagens olika insamlingssystem för hushållens källsorterade matavfall. Rapporten baseras på empiriska försök som simulerar matavfallets väg genom de olika systemen från kök till behandling. Efter det att resultaten samkörs med befintliga nyckeltal på insamlade matavfallsmängder, får man en fingervisning om de mängder som verkligen utsorteras i hushållens kök, liksom vilken effekt insamlingssystemen ger på biogaspotential och mängd råvara till kompostering.

Resultaten visar, att i de system som använder papperspåsar var det en påtaglig viktminskning både i köket och i kärlet. Viktminskningen består till största delen av vatten, men även kol avges.

Koldioxidemissionerna visar att en nedbrytningsprocess pågår i matavfallet i alla insamlingssystem. Den lustgas som bildas är troligtvis av så ringa omfattning att den inte utgör någon miljöeffekt att räkna med, men resultaten är inte helt säkra. Några emissioner av metangas kunde inte mätas i något av systemen, vilket är glädjande ur miljösynpunkt.

Rapporten kan bidra med kunskap vid planering och utveckling av insamlings- och behandlingssystem. Tänkt målgrupp är kommuner, behandlingsanläggningar, Avfall Sverige och Naturvårdsverket.


Skriv ut:

Datum