Vite för fel tömningstider

Mark- och miljööverdomstolen har gett Miljö- och klimatnämnden i Göteborg rätt – de hade gett tillräckligt tydliga anvisningar för när återvinningsstationen fick tömmas.

Nämnden hade förelagt ett bolag att följa vissa begränsningar för tömningstider av en återvinningsstation. Bolaget hade ålagts att ”följa de begränsningar av tömningstider som meddelats i dom M 6229-15, för samtliga avfallsslag på återvinningstation 7762 (…). Tömning av behållarna får ske mellan följande tider: Vardagar kl. 07.00–19.00 Lördag, söndag och helgdagar kl 10.00–16.00”. Bolaget hade varit part i det mål som nämnden hänvisade till i föreläggandet. 

Efter överträdelser av föreläggandet ansökte nämnden om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen (MMD) avslog ansökan med skälet att föreläggandet inte uppfyllde det tydlighetskrav som måste ställas på ett föreläggande förenat med vite. De menade att det aktuella föreläggandet inte innehöll något uttryckligt förbud mot tömning under annan tid. 

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som utdömde vite (dom M 1232-19, 2019-07-08). MÖD ansåg att föreläggandet var tillräckligt tydligt utformat och att det inte rådde någon tvekan om under vilka tider som återvinningsstationen fick tömmas. 


Skriv ut:

Datum