Volym- och sättningsberäkningar av deponier och avfallsupplag med en multirotorhelikopter (klass 1B UAS)

Sammanfattning: Enligt deponeringsförordningen ska det dokumenteras i vilken del av deponin avfall placeras. Dessutom ska sättningsberäkningar göras och dokumenteras. Fotogrammetri från en liten fjärrstyrd multirotorhelikopter har undersökts som mätmetod för volym- och sättningsberäkningar av avfallsupplag och deponi. Resultaten visar att metoden kan ge användbara resultat och att metoden är kostnadseffektiv.

Inmätningar av avfallsupplag/deponi är ett återkommande arbete som utförs på grund av såväl lagkrav som av ekonomiska skäl. Förarlösa luftfartyg (UAV) används i många samband och ger nya möjligheter att mäta in olika slags objekt. Möjligheten att använda UAV för inmätning av avfallsupplag/deponi har inte studerats tidigare. I samarbete mellan Avfall Sverige, Halmstads Energi och Miljö (HEM) och Intuitive Aerial testades möjligheten att använda den tekniken under verkliga förhållanden. En fjärrstyrd multirotorhelikopter har används för flygning över en deponi i Halmstad (Skedala) och tagit bilder i tät följd efter en förprogrammerad bana.

Den metod som utprovats möjliggör att beräkna högupplösta digitala terrängmodeller utifrån flygbilder som tas med en UAV och inmätta referenspunkter på marken (referenspunkterna syns på flygbilderna). Denna metod är ett kostnadseffektivt alternativ och leder till bättre och noggrannare mätdata.


Skriv ut:

Datum