Volymvikter för avfall

Sammanfattning

De senaste åren har det skett en utökad sortering av olika avfallsslag. Utökad och förändrad källsortering leder till att förhållandet mellan volym och vikt förändras. Avfall Sverige har i en tidigare rapport, ”Volymvikter för avfall” (U2000:12), sammanställt volymvikter för olika avfallsslag. På grund av nya material och förändringar i sättet att källsortera och samla in hushållsavfall, har delar av rapporten blivit inaktuella. Denna rapport utgör en uppdatering av den tidigare rapporten.

I rapporten presenteras förslag på benämning av avfallsfraktioner inom kategorierna hushållsavfall, avfall från återvinningscentraler, producentansvarsavfall, industriavfall, bygg- och rivningsavfall samt behandlat avfall. Förslagen omfattar också behov av en uppdatering av bestämning av respektive fraktions volymvikt. De senaste uppgifterna på volymvikter togs fram år 2000.

För att volymvikter för olika avfallsfraktioner ska vara användbara måste de vara någorlunda allmänna och enhetliga. Skillnaden mellan kommunerna är stor när det gäller benämning av olika fraktioner. Användbarheten minskar till exempel om en viss fraktion bara finns i en eller ett fåtal kommuner. Ett exempel på detta är optisk sortering som bara används i cirka 20 kommuner. En långt utbyggd fastighetsnära sortering med flera fraktioner finns i 30-talet kommuner men ökar stadigt. Eftersom detta system ökar är det intressant att ändå försöka ta fram volymvikter för dessa fraktioner, i den mån det är rimligt. Dessa system skiljer sig ofta åt och även här blir det svårt att hitta gemensamma fraktioner.

Om en fraktions volymvikt varierar väldigt mycket minskar också användbarheten. Variationer i volymvikten kan bero på insamlingsmetod, till exempel om avfallet komprimeras eller inte, om det samlas in i luftade eller slutna kärl och om avfallet varit utsatt för väder och vind, etc.

Flera av de ovanstående fraktionerna av hushållsavfall kan påverkas av faktorer som till exempel hämtningsintervall, insamlingsmetod, kärlstorlek (till exempel villahushåll respektive flerfamiljshushåll) och typ av påsar för matavfall (plast eller papper). Men det är orimligt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar fraktionernas volymvikter. Även typen av fordon som hämtar avfallet kan påverka respektive fraktions volymvikt. Även här blir variationerna blir alltför många för att det ska vara rimligt att ta hänsyn till dem. Eventuell komprimering bör dock anges eftersom denna påverkar volymvikten relativt mycket.

Det är värt att notera en generell viktminskning för matavfall i papperspåsar på 12 % i köket och 27 % i kärlet. Samma siffror för matavfall i bioplastpåsar är 7 % respektive 10 %. Detta visar att det är svårt att ta fram exakta volymvikter. Därför föreslås istället att vissa volymvikter anges inom ett rimligt intervall.

Det är svårt att hitta en allmän benämning på vissa fraktioner av hushållsavfallet. Fraktionerna restavfall/brännbart med mat respektive restavfall/brännbart utan mat kan fungera som generella fraktioner. Fraktionen deponi bedöms inte behövas längre. Övriga fraktioner som i vissa fall hämtas fastighetsnära ingår i de övriga områdena. Detta stämmer förstås inte för alla kommuner men anses kunna vara tillräckligt representativa fraktioner.


Skriv ut:

Datum