WRAP:s arbete med förebyggande av avfall

Sammanfattning: WRAP:s material bör kunna användas av svenska aktörer efter bara mindre anpassningar. Det samma gäller fakta om mängder, miljöpåverkan och möjliga åtgärder som utgångspunkt för svenska bedömningar, prioriteringar och val av åtgärder. Metoder, checklistor och informationsmaterial kan användas för att ta fram svenska motsvarigheter. Strategiska överväganden och lärdomar från WRAP:s kampanjer kan också användas som utgångspunkt för svenska kampanjer.

Målet med denna rapport har varit att beskriva den kunskap och de erfarenheter som tagits fram inom det brittiska initiativet WRAP (Waste & Resources Action Programme). WRAP startade år 2000 och finansieras huvudsakligen av de brittiska (UK) regeringarna. WRAP har ca 180 anställda och deras rapporter är tillgängliga genom hemsidan http://www.wrap.org.uk

WRAP:s uppdrag är att påskynda utvecklingen mot en hållbar och resurseffektiv ekonomi genom att arbeta med åtgärder i produkters hela livscykel. Fokus ligger på förebyggande och återvinning av avfall.

WRAP:s prioriterade områden är:

  • mat och dryck
  • kläder och textil
  • elektriska och elektroniska produkter.

WRAP arbetar genom att ta fram kunskapsunderlag och metodbeskrivningar, engagera aktörer genom frivilliga åtaganden och genom kampanjer för att sprida kunskap och förändra beteenden.

Vilka erfarenheter kan svenska aktörer ta tillvara?

En generell slutsats av denna rapport är att den som avser att driva ett projekt inom förebyggande av avfall kan tjäna på att undersöka om WRAP tagit fram några rapporter inom det aktuella området. En allmän rundvandring på deras hemsida rekommenderas också som orientering. 

För att få en snabb introduktion och överblick kan deras plan för fortsatt arbete vara en bra utgångspunkt. Planen har titeln Resource Revolution: Creating the Future. 

För de olika delområdena livsmedel, elektronik och textil, finns rapporter som sammanfattar utgångsläget.

En grundläggande bakgrundsrapport om matavfall är Household Food and Drink Waste in the United Kingdom 2012.

I rapporten Switched on to Value redovisar WRAP utgångspunkten för arbetet med elektronik. Rapporten sammanfattar kunskap och forskning om konsumtionen av elektronik, miljöpåverkan och konsumentbeteende. 

För textil finns rapporten Valuing our clothes som sammanfattar vad som framkommit i en stor mängd tekniska underlagsrapporter. Den redovisar mängder, kostnader och miljöpåverkan.

Värdefullt är också att ta tillvara metoder och erfarenheter från arbetet med de frivilliga åtaganden som WRAP initierat:

Livsmedel är det av WRAP:s områden som är mest utvecklat. Här finns kunskap och fakta. Det finns också en stor mängd detaljerat informationsmaterial och specifika metodbeskrivningar som riktar sig till handeln, restauranger, hotell och storkök. Kunskaper och metoder har prövats och det finns troligen erfarenheter om vad som fungerar. Eftersom det kan ge ett snabbt konkret resultat vore det särskilt viktigt att ta tillvara dessa erfarenheter i det svenska arbetet. 

WRAP:s svaghet är att den stora mängden material gör att strategin och sammanhangen blir otydliga. Det är också oklart om WRAP på ett genomtänkt sätt använder möjligheten att delegera genomförandet till branscher och lokala aktörer som kommuner. Det förefaller som att arbetet till stor del sker genom kontakt direkt mellan WRAP och enskilda verksamhetsutövare. Här finns kanske en förbättringspotential när arbetssättet överförs till Sverige.


Skriv ut:

Datum