förpackningar av plast

Ökande mängder plastavfall

Plastavfallet har ökat till 1,3 miljoner ton per år, eller 130 kilo per person, en ökning på 300 000 ton sedan senaste mätningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Direktiv om minskning av engångsplast publicerat

Den 5 juni antogs formellt det nya direktivet om minskning av engångsplast.

ISWA World Congress 7-9 oktober 2019

Den 7-9 oktober håller den internationella avfallsorganisationen, ISWA, International Solid Waste Association, sitt årsmöte i Bilbao.

Kontrollrum på förbränningsanläggning.

Internationell konferens om energiåtervinning

Den 29-30 oktober arrangeras återigen ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.

Ändring i avfallsförordningen för att klassificera avfall

Regeringen har beslutat om en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfall ska klassificeras.

Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

En färdplan för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Avfall Sverige har ställt sig bakom färdplanen.

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering

Två examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2019. Examensarbetena är skrivna av Sofia Dannert, Josefin Norström och Emelie Oldensjö och handlar om metoder för insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall samt hur influencers kan kommunicera för att minska avfallet.

Domar om spillfett och fett från fettavskiljare från Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen går på Stockholms stads linje och förbjuder McDienstens ekonomiska förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av dispens.

Remissvar på Naturvårdsverkets vägledning

Avfall Sverige har lämnat synpunkter till Naturvårdsverkets slutversion till vägledning drift och samråd för tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper. Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets förslag till vägledning och anser att...


Skriv ut:

Datum