Avfall Sverige välkomnar storsatsning på förbättrad återvinning

Avfall Sverige välkomnar Förpacknings- och tidningsinsamlingens, FTI, besked om att införa fastighetsnära insamling av förpackningar i landets alla kommuner, med start 2021.

Sörab blev Årets förebyggare

Återvinningsgalan samlade i januari inspiratörer från hela avfallsbranschen, och många priser delades ut. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Returpunkten Sörab – en central återbruks- och återvinningsverksamhet i Sundbyberg.

Nya beräkningar visar faktisk återvinning

Avfall Sverige har, med hjälp av konsultföretaget Profu uppdaterat schablonvärden för beräkning av faktisk materialåtervinning. Plasten korrigeras ned kraftigt jämfört med tidigare studie.

Glesbygd kan slippa samla in matavfall

I höstas presenterade regeringen sitt förslag till implementering av EU:s reviderade avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. Genom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter tas nästa steg.

”Matsvinnet kan halveras”

28 ton mat skrapas av från tallrikarna i skolmatsalarna. Men mest matsvinn blir det vid serveringen – innan maten ens nått tallriken. Det visar en rapport från Livsmedelsverket, som har kartlagt matsvinnet i skolan, förskolan och på äldreboenden.

biogasreaktor

”Gasen viktig för klimatet”

Gasbranschen har presenterat sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. En slutsats är att energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen. Vidare kan produktionen av biogas i Sverige mer än femfaldigas till 2030 med rätt stödsystem.

Fortsatt drift av befintliga kommunala insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper

Guide #22 har uppdaterats med förutsättningarna för fortsatt kommunal drift av befintliga kommunala insamlingssystem av förpackningsavfall och returpapper.

Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

Säkrat slam välkommet i jordbruket

Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam och, som ett alternativ, undantag för spridning på jordbruksmark av slam som håller god kvalitet....

Nya uppdrag till statliga myndigheter

Inför budgetåret 2020 har Regeringen har gett både Naturvårdsverket och Boverket uppdrag som rör avfallsbranschen.


Skriv ut:

Datum