Här är Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

I juli presenterade regeringen sin plan för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Avfall Sverige välkomnar strategin, men anser samtidigt att andra styrmedel krävs för verklig förändring.

Frival ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival. 

”Samordna insamlingen från hushållen”

Regeringen bör riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper. Istället efterfrågas en samlad lösning för insamlingen från hushållen för returpapper, matavfall och förpackningar.

kläder och annan textil

Inspel till textilutredningen

Avfall Sverige har lämnat kommentarer till den pågående utredningen om ett producentansvar för textil. 

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationella avfallsplanen reviderad

Naturvårdsverket har reviderat Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket.

Remiss om skrotat producentansvar för returpapper

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frångå principen att förorenaren betalar.

Nu startar Sveriges skyltrevolution

Den 1 juli börjar en ny era inom avfallshanteringen. Då finns nya avfallssymboler att beställa från Avfall Sverige, helt gratis. De ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Biogastankning

EU godkänner skattebefrielsen för biogas

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas (och biogasol), som används inom transportsektorn och till uppvärmning.

Ny dom: Inga övernattningar inte tillräckligt för dispens

Inga övernattningar innebär inte ensamt att användningen av ett fritidshus avviker från vanligt nyttjande. Därmed saknas grund för dispens från kommunal renhållning, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Riksdagshuset Stockholm

Nya insamlingskraven senareläggs

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Igår, den 25 juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.


Skriv ut:

Datum