Ledare

Nr 1 2018: Den Europeiska Unionen överraskar

Plötsligt händer det. Den 16 december i fjol kommer det Europeiska Rådet och EU-parlamentet överens om huvuddragen i avfallsdirektiven som ska leda mot en mer cirkulär ekonomi.
Få hade räknat med att Estland, EU:s ordförandeland andra halvåret 2017, skulle mäkta med att sammanjämka vitt skilda uppfattningar kring direktivens inriktning. Men det skedde, och kanske var det tydliga besked från Bulgarien, nya ordförandelandet från 2018, att man inte tänkte prioritera just detta, som blev den förlösande signalen. 

Det är glädjande att vi nu har fått direktiv. Men ännu är många frågor olösta, exempelvis hur vi ska mäta återvinningen. Utan ett tydligt system för detta blir de nya återvinningsmålen verkningslösa.

Men inriktningen är ambitiös. Även för Sverige kommer det att krävas rejält tilltagna åtgärder för att nå 65 procents verklig materialåtervinning till 2035, mot bakgrund av att återvinningen hittills innehåller rätt mycket ”luft” i form av sorteringsrester och annat. För somliga länder framstår dessa mål som utopiska. Till detta ska läggas att deponering begränsas till 10 procent till samma år.

Avfall Sverige har genom våra samverkansorgan i Bryssel, främst Municipal Waste Europe, och på egen hand lyckats driva en hel del frågor framåt. Dit hör exempelvis tydligare regler för producentansvar. Vi måste beklaga att vi inte nått framgång med att lyfta målen till att gälla allt avfall, vilket ju vore rimligt, utan nu gäller målen endast så kallat kommunalt avfall, snarlikt det vi benämner hushållsavfall.

En månad efter avfallsdirektiven kom EU:s sedan länge annonserade strategi för plast. Här gör EU klart att målen för plastförpackningar kommer att behöva skärpas. Strategin är just det, alltså ett dokument som pekar ut inriktning men som saknar de skarpa förslagen. Den plötsliga fokuseringen på plast har säkerligen triggats av den uppmärksamhet som riktats mot plast i haven. Lösningen anges främst vara mer verklig återvinning. Det är bra, men mer strategier behövs för att förebygga plastavfall och att öka återanvändning. Men också för att långsiktigt ta hand om plast som vare sig kan eller ska återvinnas. Eftersom plast i allt väsentligt är ett fossilt material borde inriktningen på långsikt vara fossilfri plast. Jag är rädd att det kommer att dröja.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige


Skriv ut: