Brexit – så påverkas avfallshanteringen

Oron för vad Storbritanniens utträde ur EU kan innebära för avfallsbranschen verkar utbredd – Avfall Sverige temadagen om ämnet var fullbokad.

”Jag tittade inte på nyheterna i morse. Förhoppningsvis har inte allting ändrats igen.”

Så inledde Jarno Stet från Westminster City Council sin föreläsning om brexit på Avfall Sveriges temadag, där brexit beretts mycket plats.

När det här skrivs har slutdatum för britternas EU-utträde flyttats fram till den 31 oktober 2019. Att datumet har flyttats har löser dock inte de grundläggande dilemman och politiska låsningar som har gjort brexit så svårt att genomföra.

Fyra alternativ

Rutger von Essen från bränslehandelsföretaget EFO berättade om de vägar som Storbritannien har att välja mellan.

Det första alternativet är det avtal som Theresa Mays regering under mycket vånda har förhandlat fram med EU. Enligt detta ska det egentliga utträdet ske 2020 eller 2022, och minst 80 procent av handeln kommer då att vara reglerad. Storbritannien stannar enligt detta avtal i den gemensamma marknaden och tullunionen. Detta alternativ har dock klent politiskt stöd.

Alternativ två, en hård brexit – utträde utan avtal – väntas slå dubbelt så hårt mot den brittiska ekonomin som finanskrisen 2008. Med tanke på att den ledde till en stor BNP-sänkning, många stora konkurser, smärtsamma nedskärningar och kraftigt ökad arbetslöshet, är det ett alternativ som få är entusiastiska över. Om det ändå skulle hända, kommer det troligen att innebära sjunkande brittiska avfallsmängder, sämre betalningsförmåga och dyrare logistik. Handelshinder uppstår också i och med att Storbritannien får oklar status inom handelsorganisationen WTO.

Labourpartiet är för en ”mjukare” brexit, där man inte formellt är medlem, men anpassar sig till EU:s lagstiftning. Detta skulle dock kräva ett regeringsbyte.

Slutligen finns det också en opinion i Storbritannien för en andra folkomröstning om medlemskapet i EU.

Trots det oklara läget menade Rutger von Essen att det mest sannolika är att Storbritannien kommer att lämna EU under ordnade former. Det förväntas leda till att den brittiska ekonomin försämras, och att lagstiftningen divergerar mer och mer. Någon typ av frihandelsavtal, med mer administration som följd, är troligt. Risken är att detta på sikt undergräver avfallshandeln, och det kan vara klokt att undersöka andra marknaden i andra länder med för liten förbränningskapacitet, till exempel den Belgiska, menade han.

Nya möjligheter

Jarno Stet från Londonkommunen Westminster City hade i mångt om mycket samma beskrivning av läget. Det står mellan Theresa Mays avtal, ett avtal av EFTA-typ och inget avtal alls. Om det framförhandlade avtalet skulle gå igenom förändras ingenting, menade han. Storbritannien stannar i EU:s tullunion och gemensamma marknad.

Från den engelska miljömyndigheten Defras håll finns ingen önskan att stoppa avfallsexporten. 15 procent av Storbritanniens restavfall exporteras i nuläget och det finns inget sätt att på kort sikt ställa om avfallshanteringen. Om det värsta skulle inträffa, och Storbritannien kraschar ut ur EU, väntas inte handeln med avfall upphöra. EU kommer att behandla Storbritannien som ett OECD-land. Det innebär att avfallstransporter kan fortsätta inom ramen för Baselkonventionen, men tulldeklarationer kommer att krävas. Oavsett vilket scenario som blir verklighet kommer det att krävas mer administration och byråkrati i samband med avfallstransporter.

Tullar ger Sverige fördel

En stor del av handelshindren som kan uppstå berör främst lastbilstrafik. Tullar på 100€ per lastbil, förseningar, bilköer vid gränsen och brist på transportkapacitet kan väntas. Lastbilar som levererar varor till UK ofta tar med sig avfall på vägen tillbaka. Färre varuleveranser till landet betyder då brist på tillgänglig fraktkapacitet för export av avfall. Detta drabbar främst nederländska och tyska energiåtervinnare. Eftersom transporterna till Sverige sker med fartyg, innebär detta konstigt nog att en hård brexit på kort sikt kan förbättra konkurrenssituationen för svenska energiåtervinnare.

På längre sikt kommer exporten av avfall från Storbritannien att avta, alldeles oavsett vilken typ av utträde Storbritannien bestämmer sig för.  Den nya brittiska strategin för cirkulär ekonomi är mycket ambitiös, och innebär bland annat en kraftig utbyggnad av kapaciteten för energiåtervinning.

Text: Klas Svensson, Avfall SverigeSkriv ut: