Här är framtidens förbränning

I en framtida cirkulär ekonomi kommer energiåtervinning av avfall fortfarande ha en roll. Men den är annorlunda än dagens, och stora förändringar måste ske såväl inom avfallshanteringen som tidigare i flödet. Det visar en analys som Avfall Sverige låtit Rise göra tillsammans med innovationsprogrammet Resource.

Ett 20-tal aktörer har bidragit till analysen genom enkäter och workshops och resultatet har blivit en handfast rapport som många fler än avfallsförbrännare har anledning att ta till sig.

Två scenarios är utgångspunkten för analysen, där vi landar i år 2045.

I scenario 1, Hållbar konsumtion, är den cirkulära ekonomin i Sverige baserad på ett förändrat konsumtionsmönster, cirkulära affärsmodeller samt produkter som lever längre och är multifunktionella för att underlätta delning. Energiåtervinningens roll blir att ta hand om material som är mer komplext och svårhanterat än dagens. Dess aktörer tar betalt för levererad energi men också för avgiftning och utvunna metaller, mineraler och konstruktionsmaterial, vilken kräver nya sätt att särbehandla olika strömmar in till deras anläggningar.

I scenario 2, Långtgående återvinning, tar avfallsförbränning hand om en mindre del av ett stort materialflöde. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för energiåtervinning sätts av försörjningssystem för sekundära råvaror och nya och specialiserade affärsmodeller har utvecklats.

För energiåtervinningssektorn skapar båda scenarierna ett omfattande innovationsbehov. För att vara relevant och värdeskapande i en cirkulär ekonomi måste sektorn jobba med energitekniska, systemtekniska och affärsmässiga innovationer, och bidra till policy- och strategiformulering som ger tydlighet och fart i utvecklingen.

Baserade på scenarioanalysen har fyra övergripande områden identifierats, där innovation måste prioriteras: askor, industriell symbios, svåra avfall samt lagring och användning av koldioxid – CCS/CCU.

Värde från askor

Askor beskrivs som en viktig del av avfallsförbränningens framtida ekonomi och här behöver en marknad skapas. Innovationsbehoven inkluderar:

 • specialanläggningar för designade askor,

 • kampanjvis förbränning för resursutvinning,

 • utvinning av fosfor från avloppsslam,

 • marknadsutveckling och mäklarrollen,

 • resursspårbarhet vid deponi av askor.

Energiåtervinning i industriell symbios

Särskilt inom scenario 2, långtgående återvinning, integreras avfallshantering i materialförsörjning och produktion. Viktiga innovationsbehov inkluderar:

 • analys av möjligheter för samordnad insamling, materialförsörjning och energiåtervinning,

 • prioritering av symbioser inom kommunal planering, till exempel för markexploatering.

Svåra avfall

Denna fråga belystes särskild av scenario 1, där komplexa materialkombinationer och konstruktioner i plast eller komposit försvårar återvinningen. Nödvändiga innovationer inom området som påverkar förbränning direkt eller indirekt:

 • taggning av varor för enklare sortering,

 • utveckling av mer robusta pannor,

 • insamling, sortering av flera plasttyper för återvinning,

 • förgasning/kemikalieåtervinning av plast.

CCS/CCU

Även med radikala förändringar i produktion och konsumtion är det högst tveksamt om avfall kan blir fossilfritt innan 2045. Därmed är infångning och lagring eller återbruk av koldioxid från förbränningsprocessen en nödvändig pusselbit om avfallsförbränningen ska kunna vara klimatneutral.

För flera områden presenteras pågående forskning och utveckling men också handlingsplaner på kort och lång sikt och vilka kunskapsluckor som behöver fyllas. Regelverkets betydelse lyfts också, liksom jämförelser med omvärlden där goda exempel står att finna.

Förhoppningen är att rapporten kan fungera som underlag för vidare innovationsarbete, både inom förbränningssektorn och tillsammans med andra industrier och kommunala aktörer.

Text: Jesse Fahnestock, Rise

 

Scenarioanalysen har finansierats av Energimyndigheten, Vinnova, Resource innovationsprogram och Avfall Sverige.

Läs mer i rapport 2019:06 Avfallsförbränning för framtida behov: Scenarioanalys och handlingsplaner, som kan laddas ner från www.avfallsverige.seSkriv ut: