Regeringen utlovar aktiv avfallspolitik

Redan i regeringsförklaringen slog Stefan Löfven fast att avfallsfrågorna har en given plats på dagordningen. Det är bra.

Flera av de förslag som presenteras i fyrpartiöverenskommelsen ligger helt i linje med god resurshushållning. Avfall Sverige välkomnar investeringar i biogas, skatt eller avgift på engångsartiklar och förbud mot onödig plast, även om ”onödig plast” rymmer en hel del otydlighet. Självklart ställer vi oss bakom förslagen att förenkla för återbruk och återvinning. Att genom en översyn av regelverken för avfall och återvinning främja en cirkulär ekonomi går helt i linje med Avfall Sveriges vision, det finns inget avfall.

Det är välkommet att fyrpartiöverenskommelsen inte ändrar i de nya förordningar avseende förpackningar och returpapper, som dåvarande regering beslutade om i juni i fjol, och som nu trätt i kraft.

Andra förslag återstår att se var de landar. Som pant på elektronik. Pant kan vara ett mycket effektivt styrmedel, men för att det ska lämpa sig för långlivade konsumentprodukter med farligt innehåll krävs nytänkande. Och en skatt på förbränning har flera gånger avfärdats som ett ineffektivt styrmedel för ökad återvinning. Det blir inte bättre av att göra det till en av en grön skatteväxling, särskilt som effekten kan bli allt annat än grön.

Även när det gäller ett producentansvar för textil är de möjliga positiva effekterna helt beroende på utformningen. All erfarenhet visar att kommunen behöver ha en roll i insamlingsledet, det gäller också textilavfall från hushåll.

Många förslag i 73-punktslistan siktar in sig på hushållsavfall. Men allt för få berör de stora avfallsproducenterna. I synnerhet byggindustrin behöver tydlig vägledning; här måste regeringen sätta ner foten och skapa bättre förutsättningar för ökad resurseffektivitet.

Vidare saknas sedan länge efterfrågade ändringar, som kommunernas roll och ansvar avseende förebyggande och återanvändning.

Trots dessa tillkortakommanden kan vi se fram emot en mandatperiod med aktiv avfallspolitik, som har potential att ge många vinnare – både ekonomiskt och miljömässigt.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige


Skriv ut: