Behandling

Alla anläggningar som rötar animaliska biprodukter ska vara godkända av Jordbruksverket. Även sådana biogasanläggningar som på̊ gårdsnivå̊ enbart rötar naturgödsel behöver således formellt godkännas i varje enskilt fall.

Lagstiftningen ställer krav på̊ behandling/bearbetning, lokaler och utrustning, bakteriologisk provtagning, egenkontroll, identifiering, fordon och behållare, rengöring, register och handelsdokument. Krav på anläggningar finns beskrivet i Jordbruksverkets skrift ”Biogasanläggning och komposteringsanläggning – krav för godkännande samt krav på verksamheten”.

Rötning

Många frågor brukar handla om vad man får och inte får röta. Det är endast kategori 3-material som kan rötas i en biogasanläggning eller komposteras i Sverige. Kategori 2-material kan rötas men måste först tryckkokas, den förbehandlingen är inte vanligt förekommande idag. Grundkraven för att röta och kompostera kategori 3-material är hygienisering i 70° C i en timme med minsta partikelstorlek på 12 mm. 12 mm gäller inte för naturgödsel och mag/tarminnehåll. Jordbruksverket kan godkänna andra hygieniseringsmetoder, dessa måste dock först valideras enligt krav i ABP-lagstiftningen. Idag finns en alternativ hygieniseringsmetod godkänd på en biogasanläggning. 52° C i minst 10 timmar med en hydraulisk uppehållstid i reaktorn på minst 7 dygn. Andra krav som ställs på anläggningen är att det ska finnas utrustning/anordning som registrerar resultat av mätningarna från övervakningen (hygieniseringen) samt ett säkerhetssystem som kan upptäcka otillräcklig upphettning.

Kompostering

Kompostering får endast ske i en sluten komposteringsreaktor eller annat förslutet utrymme. Det måste också finnas installationer som övervakar temperatur och tid samt anordningar som registrerar resultaten av mätningarna. Det måste också finnas ett system som ser till att upptäcka otillräcklig upphettning. Även här gäller 70° C i en timme med 12 mm sönderdelning. Andra komposteringssystem får tillåtas om allt material i komposteringsanläggningen klarar tid- och temperaturkrav samt övriga relevanta krav i ABP-lagstiftningen.

Både komposterings- och biogasanläggningar måste ha rengöringsrutiner för alla delar av anläggningen.

Driftansvariga ska ta fram ett system för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) för sin komposterings- och/eller biogasanläggning. Det ska bland annat innehålla identifikation av faror som ska förebyggas, elimineras eller reduceras till acceptabel nivå, identifiering av kritiska punkter och fastställande av gränser för dessa samt identifiera övervakning och fastställa åtgärder som ska vidtas (med mycket mera), se artikel 29 i 142/2009. Den driftansvarige ska också införa egenkontroller som syftar till att övervaka efterlevnaden av ABP-lagstiftningen.

Matavfall

Vid kompostering och rötning av matavfall finns det möjlighet att tillämpa andra temperaturer och tidskrav än de krav som finns i ABP-lagstiftningen. Jordbruksverket kan godkänna användning av någon av de metoder som finns i bilaga 4 i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2006:84 om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. De som transporterar matavfall behöver inte använda handelsdokument eller tillämpa de specifika kraven på fordon.

Det är inte tillåtet att behandla matavfall i anläggningar som inte lever upp till kraven i SJVFS 2006:84 som för rötning är minst 55° C i 6 timmar. Det medför att möjligheten att röta i till exempel reningsverk utan hygienisering blir små. Kraven på kompostering är olika kombinationer av tid och temperatur från 70° C i en timme ner till 55° C i fem dygn.

Det är inte heller tillåtet att bortskaffa ABP via avloppsvatten varför insamling i avfallskvarn i avlopp kan diskuteras.

Naturgödsel

Hygienisering gäller även naturgödsel, speciellt om anläggningen tar emot gödsel från flera gårdar. Jordbruksverket kan godkänna rötning av naturgödsel från den egna gården samt eventuellt någon granngård men då får rötresten anses obearbetad och får inte spridas utanför sin egen areal eller ingå i tillverkning av jordprodukter.

Anläggningar som är certifierade enligt SPCR 120 erhåller en reducering av Jordbruksverkets rutinmässiga kontrollbesök.

Biogödsel och kompost får spridas på åkermark men produktionsdjur får inte ges tillträde till marken innan sex veckor har förflutit. För skörd av grovfoder gäller tre veckor (21 dagar).


Skriv ut: