Egenkontroll metanemissioner

Anslut er till Svenskt Vattens och Avfall Sverige samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner version 2.0 och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. 

Genom deltagande i Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar. Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Avfall Sveriges medlemmar tog redan 2007 initiativ till ett frivilligt åtagande kring att mäta och reducera sina metanutsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Sedan 2018 samäger Svenskt Vatten och Avfall Sverige systemet och vi jobbar nu gemensamt för att få med ännu fler anläggningar, både inom avfalls- och VA-sektorn, samt att utveckla systemet. 

Vad innebär det att delta i version 2.0 av Egenkontroll Metanemissioner?

Kraven är densamma som tidigare, d.v.s. som deltagande anläggning åtar ni er att:

  • systematiskt och regelbundet utföra läcksökning på er anläggning (utförs av egen personal), 

  • kvantifiera emissionerna av metan från anläggningen vart tredje år (görs av oberoende mätkonsult),

  • skicka dokumentation från ovan mätning (dvs vart tredje år) till kansliet för Egenkontroll Metanemissioner

Vad är nytt med version 2.0 av Egenkontroll Metanemissioner?

Avfall Sverige och Svenskt Vatten nu har anlitat ett kansli (Nitoveskonsulterna) som ska växla upp arbetet och ge er som deltar mer stöd/återkoppling och bättre sprida de goda resultat som branschen presterar. Detta innebär konkret bl.a. att kansliet kommer att:

  • ge er återkoppling kring era mätresultat, inklusive förslag till åtgärder för minskade emissioner,
  • skicka ut nyhetsbrev, flagga för utbildningstillfällen och seminarier för ökad kunskap,
  • växla upp kommunikationsarbetet riktat mot t.ex. media och myndigheter för att synliggöra det arbete ni utför för en (ännu) klimatsmartare biogas

Observera att det utgår en årlig avgift för att delta i systemet

Avgiften betalas till Avfall Sverige/Svenskt Vatten och bekostar administration och drift av systemet. Avgiften delas lika mellan de deltagande anläggningarna och ska täcka självkostnaden för sekretariatet. Maximalt begränsas avgiften till 5000 kr/år och anläggning, men kan framöver bli lägre ju fler anläggningar som ansluter sig i Sverige. Utöver den årliga avgiften så utgår en kostnad för att anlita en oberoende mätkonsult för kvantifiering av metanemissioner vart tredje år. Anläggningen anlitar själv den oberoende mätkonsulten och betalar för dennes tjänster.

Varför ska er anläggning delta i Egenkontroll Metanemissioner?

Skälen är såklart många, men de viktigaste går att koppla till:

  • Klimatnyttan eftersom emissioner av metan kraftigt påverkar den totala klimatnyttan för biogas. En klimatsmart biogas blir extra viktigt inte minst inom Hållbarhetsrapporteringen (HBK) eftersom många upphandlingar av t.ex. bussbränsle baseras på de officiella HBK-siffrorna. 
  • Arbetsmiljö- och säkerhet eftersom emissioner av metan är förenade med en säkerhetsrisk och dessutom ofta går att koppla till utsläpp av illaluktande gaser. 
  • Ekonomisk förlust eftersomemissioner av metan innebär förlorade intäkter. Åtgärder för att minimera metanförluster kan löna sig!
  • Ökad trovärdighet för hela biogasbranschen i frågor om metanemissioner och hållbarhet, genom att bättre underlag kring mätningar samlas in och sammanställs.

 Skriv ut: