Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande

Avfall Sverige införde 2007 ett frivilligt åtagande för biogas- och uppgraderingsanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan.

Det övergripande målet är att: 

  • Anläggningsägare får hjälp att strukturerat inventera sin anläggning med fokus på utsläpp av metan.
  • Anläggningsägare får bättre kunskap om utsläppen av metan från sin anläggning.
  • Eventuella metanutsläpp identifieras och reduceras.
  • Biogasbranschen får bättre underlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Det frivillliga åtagandet består av två huvudsakliga delar:

  • Systematisk läcksökning och åtgärdande av funna läckor. Detta utförs i första hand av anläggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall rekommenderas.
  • Emissionsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år.

För varje utsläppspunkt som kvantifieras upprättar mätkonsulten en avvikelserapport där det också ska ges förslag på åtgärder för att minska utsläppet. I ett kvantifieringsprotokoll summeras utsläppen och man får ett värde på de totala metanförlusterna på anläggningen. Anläggningen kompletterar avvikelserapporten och kvantifieringsprotokollet med planerade åtgärder samt målsättning innan det skickas till Avfall Sverige för sammanställning.

Relaterade rapporter

2007:02 ”Frivilligt åtagande - inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar”

2016:17 Handbok metanmätningar (innehåller även två excel-beräkningsmallar)

2016:18 Rapportering av data från metanmätningar enligt egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande 2007–2015


Skriv ut: