Förordningsförändring av producentansvaret för förpackningar och kommunalt ansvar

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande av producentansvaret för insamling av förpackningar och returpapper. Man fattade också beslut om krav på kommunerna att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Den 22 december 2020 beslutade regeringen om upphävande av producentansvaret för returpapper. 

Beslutet innebär i korthet ett förtydligande om att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen, som huvudregel, ska ske bostads- eller kvartersnära. 

Kraven på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall från hushåll har skjutits fram till utgången av år 2022 liksom kravet på insamling från bostadsfastighet av förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt insamlingen av skrymmande sällanförpackningar. 

När det gäller kravet på kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för insamling av matavfall från hushåll är ikraftträdandet av det kravet framskjutet till utgången av år 2023. 

Förordningarna trädde i kraft den 1 januari 2019, med övergångsbestämmelser enligt respektive förordning. Naturvårdsverket har publicerat en vägledning kring detta som du hittar här.

Sammanfattning

  • Insamling av förpackningar: Framskjutet ikraftträdande till 31 dec 2022, producentansvar. 
  • Insamling av matavfall: Framskjutet ikraftträdande till 31 dec 2023, kommunalt ansvar
  • Insamling och materialåtervinning av returpapper, 1 januari 2022, kommunalt ansvar.

För medlemmar finns fördjupad information på medlemssidorna.


Skriv ut: