Kommunen ansvarar för hushållsavfall

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Begreppet är synonymt med begreppet renhållningsföreskrifter. Juridiskt sett är det inte någon skillnad på vilket av dessa begrepp som används. Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Med fastighetsinnehavare avses i 15 kap. miljöbalken den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Läs mer om fastighetsinnehavarens skyldigheter.

Anvisning av hämtningsplats

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen. Om kommunen inte kan hämta hushållsavfall från en fastighet, med hänvisning till arbetsmiljöproblem till exempel, får kommunen i första hand försöka komma överens med fastighetsägaren om att denne ska lämna hushållsavfallet på en annan plats. Går fastighetsägaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från en fastighet än vad som etablerats i praxis. Överenskommelsen gäller fastighetsägaren och inte fastigheten. Ny fastighetsägare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Läs mer om anvisning av hätmningsplats.

Undantag

Vissa fastigheter kan komma att undantas från kommunens avfallshantering, exempelvis för att de är avsides belägna eller svåra att nå fram till. Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, transportera bort hushållsavfall, om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Det ska också framgå vilka förutsättningar som gäller för att fastighetsägarna själva får ta hand om sitt avfall samt möjligheterna till individuella undantag.

Förutsättningarna för undantag från huvudregeln om avfallshantering ska anges i kommunens avfallsföreskrifter. Utöver de undantag som är reglerade i avfallsföreskrifterna finns det också möjlighet för kommunen att tillåta fastighetsinnehavare att själva ta hand om sitt avfall. Denna möjlighet följer av 15 kap. 25 § 1 punkten miljöbalken och förutsätter att omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt som är betryggande för miljön och människors hälsa och att det finns särskilda skäl för dispens. 

Det är den enskilde fastighetsinnehavaren som måste ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna. Den enskilde måste dock styrka att denne uppfyller kriterierna.


Skriv ut: