Hantering av fritextfält

Hantering av fritextfält är en särskild utmaning eftersom sådana fält ger faktisk möjlighet för användaren att skriva vad som helst. Såväl e-post som dokument i ordbehandlingsprogram (typ worddokument) etc. kan i princip betraktas som fritextfält eftersom det används för fritext. Med detta som utgångspunkt är det ett krav att ta fram riktlinjer/instruktioner för att säkerställa att personuppgifter i såväl den här typen av verktyg/dokument som i fritextfält vid t.ex. rapportering av avvikelser i samband med tömning av avfall inte behandlas i större omfattning än vad som är tillåtet med stöd av de rättsliga grunder som åberopats för behandlingen. Datainspektionen har särskilt uttalat sig avseende fritextfält och betydelsen av och kravet på riktlinjer för användandet av sådana i tillsynsärende avseende VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten (se Datainspektionens tillsynsbeslut den 3 juli 2015, dnr 1730-2014 (VA Syd).


Skriv ut: