Samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

Artikel 6.1 a anger samtycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Om den rättsliga grunden samtycke används till stöd för behandlingen ska samtycket vara utformat i enlighet med vad som anges i artikel 7 i dataskyddsförordningen.

Inom myndighetssektorn eller avseende åtgärder som bygger på avtal om att utöva offentliga åligganden, till exempel entreprenör som svarar för insamling och transport av avfall på kommunens uppdrag, är utrymmet eller behovet av samtycke för behandling av personuppgifter begränsat (prop. 2017/18:105 s. 56 och skäl 43 i dataskyddsförordningen). Detta beror på att behandling i dessa situationer i huvudsak sker med stöd av avtal med den registrerade (6.1 b), rättslig förpliktelse (6.1 c) eller uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (6.1 e). För det fall samtycke ska användas som rättslig grund för behandling av personuppgifter är det emellertid viktigt att samtycket sker i enlighet med artikel 7 och att samtycket sparas på ett sådant sätt att det i efterhand går att uppvisas att samtycke inhämtats. Detta eftersom den som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats av den registrerade. 


Skriv ut: