Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c), uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (artikel 6.1 e)

Två ytterligare grunder för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse (6.1 c) och uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (6.1 e). Dessa båda grunder är närliggande och innebär att när det gäller behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) eller som ett led i myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e) måste det även finnas ett annat stöd i rättsordningen än det som ges i dataskyddsförordningen.

Den verksamhet som en statlig eller kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin befogenhet, är normalt sett av allmänt intresse. Det är därmed den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som vanligen bör tillämpas av myndigheter, även utanför området för myndighetsutövning. Detta utesluter dock inte att också andra rättsliga grunder samtidigt kan vara tillämpliga i vissa situationer (prop. 2017/18:105 s. 57). Detsamma kan gälla för entreprenörer som på uppdrag av en myndighet bedriver verksamhet av allmänt intresse. Konsekvensen av ovanstående är att all behandling som är nödvändig för att utföra renhållningsuppgifter, såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter (så länge de är kompetensenliga) är alltså av allmänt intresse och kan behandlas med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsdirektivet.

Regeringen bedömer att risken för att en behandling av en myndighet inom ramen för dess befogenhet inte har stöd i rättsordningen är mycket liten, eftersom det inte torde förekomma någon offentlig verksamhet i Sverige av vikt för samhällets funktioner som saknar stöd i författning eller beslut som har meddelats i enlighet med regeringsformens bestämmelser. I princip all verksamhet som är förknippad med avfallshantering, inte minst avseende hushållsavfall, är lagreglerad och de personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att uppfylla dessa lagstadgade krav är därför tillåtna då de har stöd i rättsordningen (prop. 2017/18:105 s. 50).

Verksamhet som är frivillig och som riktar sig till näringslivet bör dessutom, eftersom den är kompetensenlig, i normalfallet falla in under samma grund. I annat fall bör behandlingen av personuppgifter i den delen av verksamheten kunna hänföras till grunden - avtal med den registrerade (artikel 6.1 b Dataskyddsförordningen).

Enligt artikel 6.3 andra stycket första meningen i dataskyddsförordningen ska syftet med behandlingen, då denna grundar sig på en rättslig förpliktelse (6.1 c) eller vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (6.1 e), fastställas i den rättsliga grunden. Kravet bör innebära att en förpliktelse inte kan läggas till grund för behandling av personuppgifter om syftet, och vad gäller grunden ”rättslig förpliktelse” ändamålet, med behandlingen inte framgår.

Det ska alltså vara möjligt för såväl den personuppgiftsansvarige som den registrerade att förstå varför behandlingen av personuppgifter ska ske. Ändamålet med varje enskild behandling måste avseende båda dessa grunder vara nödvändigt för att utföra den fastställda uppgiften. Bestämmelsen uttrycker det samband som måste finnas mellan behandlingen och den fastställda uppgiften och riktar sig till den som bestämmer de särskilda ändamålen för behandlingen, vilket i normalfallet är den personuppgiftsansvarige men i vissa fall även kan vara lagstiftaren (prop. 2017/18:105 s. 54 och s. 62).

Det är exempelvis nödvändigt med abonnentregister som kan innehålla såväl fastighetsbeteckning och förhållanden på fastigheten som information om fastighetsägare m.m. Skälet för detta är bland annat att kunna hantera insamling av avfall från fastigheten. Dessutom behövs personuppgifter för faktureringsändamål, informationsändamål etc. Ett ytterligare exempel är personuppgifter hänförliga till inpasseringssystem och liknande vid återvinningscentraler som måste anse som nödvändiga för att säkerställa att bara behöriga personer utnyttjar återvinningscentralen och dess tjänster.

Aktörerna inom avfallshanteringsverksamhet, vare sig dessa är offentliga eller privata, behöver främst kartlägga de olika personuppgiftsbehandlingarna och syftet med dessa behandlingar och med detta som utgångspunkt fastställa med vilken/vilka grunder behandling sker. Att fastställa och tydligt dokumentera syfte och ändamål med behandlingar är viktigt inte minst därför att personuppgifter inte får användas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24 och skäl 77 i dataskyddsdirektivet).


Skriv ut: