Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Författare: Miljö & Avfallsbyrån
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall. Offentliga upphandlingar har allt oftare pekats ut som ett viktigt verktyg. I denna rapport sammanfattas de erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet med ett antal kommunala upphandlingar med fokus på att förebygga uppkomsten av avfall. Resultatet från projektet är mycket intressant, då det i praktiken kunnat undersöka de hinder som föreligger för att upphandlingar ska användas som verktyg för avfallsförebyggande. Dessa har sammanfattats till fyra områden; kunskap, tid, marknad och organisation.

I projektet har åtta upphandlingar ingått. Arbetet med upphandlingarna har varit framgångsrikt i varierande grad. Vissa av upphandlingarna har skjutits på framtiden och många har gått ut utan avfallsförebyggande krav medan ett par annonserades med vissa avfallsförebyggande krav. Trots entusiastiska deltagare och stöd i arbetet med framtagande av krav och utvärderingskriterier har avfallsförebyggande krav införts i mindre omfattning än vad som väntades vid projektstart.

Flera upphandlare ansåg att det fanns för lite kunskap för att kunna ställa avfallsförbyggande krav som var utvärderingsbara på ett konkurrensneutralt sätt. Många produkter tillverkas idag i komplexa produktionskedjor i olika delar av världen, vilket ger sämre förutsättningar för att få insyn i och kunskap om konsekvenser vid tillverkningen. Det medför även sämre förutsättningar för att kunna ställa verkningsfulla krav och att följa upp dessa. Kunskap behövs även om hur produkterna används och vilket behov som ska fyllas. Många svar kan erhållas från leverantörerna men det behövs även kompetens inom organisationen för att kunna bedöma konsekvenser av kravformuleringar och leverantörers redovisning av sitt arbete med förebyggande av avfall.

Några upphandlingar i projektet sköts på framtiden medan andra genomfördes snabbare än planerat. Idéer om avfallsförebyggande krav tappades bort när tiden blev knapp. Risken finns att så även sker när en upphandling skjuts på framtiden och de idéer som diskuterats, mellan exempelvis en miljöstrateg och en upphandlare i inledningen av arbetet, glöms bort. Det kan även vara tidskrävande att tillämpa nya arbetssätt och tankesätt samt att lära känna branscherna för att hitta rätt nivå för kraven. En tydligt uttalad policy i kommunen som anger att det är ett prioriterat område som får ta tid och resurser i anspråk kan utgöra ett stort stöd för upphandlarna.

Ett hinder är marknadensförmåga att svara mot de krav som ställs. I flera fall hänvisar leverantörer till miljöpolicys och miljöcertifieringar på frågan om vilket avfallsförebyggande arbete de utför. Genom att formellt eller informellt fråga leverantörerna hur de arbetar med förebyggande av avfall kan kommunen få information om vilken mognad en bransch befinner sig i när det gäller att arbeta avfallsförebyggande. I flera organisationer, både upphandlande och levererande, befinner sig frågorna i ett tidigt mognadsstadium. För att undvika att upphandlingar resulterar i att inga anbud inkommer vid upphandlingar inom branscher som ännu inte är mogna, kan kravställningar undvikas och istället kan utvärderingskriterier kring förebyggande av avfall formuleras.

Ansvaret för förebyggande av avfall vilar på flera delar av den kommunala organisationen. Flera kompetenser behöver engageras i en upphandling med krav på förebyggande. Då ansvar och kunskap är spritt riskerar frågan att tappas bort, exempelvis vid uppskjuten upphandling. En utpekad ansvarig i en operativ roll som hjälper till med de långsiktiga hållbarhetsaspekterna vid upphandling är ett framgångsrikt exempel. En processansvarig med ansvar för utbildning, förslag på krav, kunskapsbank och uppföljning kan också vara en lösning på problemet med att avfallsförebyggande tappas bort vid skarpt läge.

Genom att arbeta strukturerat kan några av hindren överbryggas. Förutom att organisera sig med rätt kompetens, tydlig ansvarsfördelning och att ha en god kontakt med leverantörerna finns flera frågor som bör ställas innan upphandlingen påbörjas och som är av betydelse från ett avfallsförebyggande perspektiv. Kan inköpet minskas eller undvikas? Kan produkten lånas, hyras eller kan funktionen snarare än produkten upphandlas? Om produkten ändå behöver upphandlas kan påverkan på uppkomst av avfall ifrån tillverkningsskede, användningsskede och avyttringsskede identifieras för att kunna ställa krav som leder till avfallsförebyggande.


Författare: Miljö & Avfallsbyrån
Publicerad: 2018
Antal sidor: 44

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: