Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter – möjligheter och risker

Författare: Miljö- & Avfallsbyrån
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Rapporten presenterar resultat av ett projekt som har utvärderat insamling av smått el-avfall från lägenheter med fokus på service, risker och kostnader för systemet.Sammantaget visar undersökningen att tillgången till fastighetsnära insamling (FNI) inneburit en något ökad insamling av smått el-avfall. Ökningen kan härledas till att mindre el-avfall slängs i restavfallet och upplagring av el-avfall i hemmen minskar.

I takt med att antalet elprodukter ökar i samhället blir det allt vanligare att svenska kommuner erbjuder FNI för att öka servicegraden och mängden smått el-avfall som samlas in. I Västerås har VafabMiljö Kommunalförbund sedan 2013 samlat in smått el-avfall i öppna lådor i låsta utrymmen i det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Mimer´s (Mimer) hyresfastigheter. Sedan 2015 erbjuds insamlingen till alla Mimers ca 11 000 lägenheter i totalt 238 gemensamma avfallsutrymmen, s.k. miljöbodar. Utvärderingen bygger på vägningar av el-avfallet vid totalt fem tillfällen under en två-årsperiod, en plockanalys av restavfall, en kundundersökning till Mimers hyresgäster, en svinnundersökning där uppmärkta produkter planterades ut i insamlingslådorna, samt intervjuer med berörd personal och sakkunniga. Resultaten har till viss del kunnat jämföras med resultat från en undersökning som genomfördes 2013 i samma område innan den fastighetsnära insamlingen av smått el-avfall infördes. 

Generellt visade försöket på goda resultat, framförallt genom minskad benägenhet att slänga el-avfall i restavfallet och en minskad benägenhet att lagra el-avfall i hemmet. I kommuner med färre återvinningscentraler per invånare än Västerås kan förbättringarna vid ett införande av FNI förväntas bli ännu större. 

De risker som insamlingen för med sig är framförallt olycksrisken vid eventuellt användande av de uttjänta och defekta elprodukterna (svinn) och risken för brand vid insamlingen. Dessa risker bedöms som små, om än inte försumbara.

Svinn förekommer och det bedöms motsvara mellan tio och 20 procent av de insamlade mängderna.


Författare: Miljö- & Avfallsbyrån
Publicerad: 2018
Antal sidor: 52

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: