Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik 2017

Författare: Jenny Westin, Avfall Sverige
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Avfall Sveriges årliga rapport Hushållsavfall i siffror innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande sammanvägt index avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Länsstatistik

Mängden behandlat hushållsavfall redovisas dels för det län där anläggningen är placerad och dels hur mycket av det uppkomna hushållsavfallet i länet som går till olika typer av behandling. De län med störst egen behandlingskapacitet totalt sett är Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) av hushållsavfall - 477 000 ton 2017. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning (samrötning, central kompostering och rötning vid reningsverk) – totalt 143 000 ton hushållsavfall.

Den insamlade mängden hushållsavfall redovisas för det län där avfallet uppkommit och samlats in. Den totala mängden består av mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall och el-avfall (inkl. batterier). Gotlands län toppar med 622 kg insamlat hushållsavfall per person följt av Kronoberg med 576 kg per person. Lägst ligger Västernorrland och Stockholms län med 438 respektive 436 kg.

Även avfallsavgifter redovisas per län. Redovisningen görs för det vanligast förekommande abonnemanget, det vill säga den avgift som flest kunder i kommunen har. Gotland, Västmanland och Uppsala län har högst avgifter för villahushåll, i genomsnitt omkring 2 500 kr per år inklusive moms. Lägst ligger Västernorrland och Jämtland med cirka 1 700 kr. Norrlandslänen - Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten - har förhållandevis låga avgifter för fritidshusen. Högst för fritidshusen ligger Skåne och Uppsala län.

Insamling i egen regi eller på entreprenad?

67 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfallet. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Sett till befolkningen har 63 procent av Sveriges invånare insamlingen av mat- och restavfall via entreprenör. Det är företrädesvis större kommuner som har insamling i egen regi. Medianvärdet på ca 30 000 invånare är dubbelt så stort som medianvärdet för kommuner med entreprenör (ca 15 000 invånare). Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften i villa beroende på utförarform.

9 av 10 kommuner anlitar entreprenör för tömning av slam. Slamtömningsavgiften är något högre i kommuner där tömningen utförs i egen regi.

Uppföljning av mål för matavfall

Under 2015 introducerades några nya avfallsindikatorer i Avfall Web som gör det möjligt att följa upp etappmålet för matavfall på kommunal nivå.

Det nationella etappmålet som Regeringen beslutat om lyder:

”insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.”

Västmanland, Dalarna och Skåne är de län med högst andel nyttjande av matavfall så att växtnäringen tas till vara (44-47 procent). I Västmanland går i genomsnitt 36 procent av det uppkomna matavfallet till rötning och nyttjas så att både energi och näringsämnen tas till vara, därutöver komposteras 11 procent så att näringsämnen tas till vara.

36 kommuner når upp till målet att 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas biologiskt (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. Högst hamnar Tjörn med 85 procent, följt av Gotland och Orsa med 70 procent.

52 kommuner når upp till målet att 40 procent av det uppkomna matavfallet ska rötas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Högst hamnar Båstad med 67 procent, följt av Kristianstad på 61 procent.

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

52 kommuner tillämpar fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) för en- och tvåfamiljshus. Det vanligaste insamlingssystemet är fyrfackskärl, som används av 77 procent av kommunerna med FNI. Olikfärgade påsar för optisk sortering används av 6 procent (tre kommuner). Antal anslutna villahushåll till FNI varierar i de olika kommunerna från cirka 4 procent upp till 100 procent. Totalt i Sverige har cirka 15 procent av hushållen i en- och tvåfamiljshus fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med FNI, störst mängd samlas in i kommuner med fyrfackssystem. Mängden felsorterade förpackningar, det vill säga den mängd som hamnar i restavfallet (soppåsen), är lägre vid fastighetsnära system jämfört med kommuner utan FNI. Lägst är mängden för fyrfackssystemen, 1,2 kg förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushållet per vecka. Nästa dubbelt så mycket, 2,1 kg per hushåll och vecka, slängs felaktigt i soppåsen hos villahushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling.

Kunder med fastighetsnära insamling är nöjdare över möjligheten att lämna förpackningar och returpapper till återvinning jämfört med kunder som inte har tillgång till denna service.

Kommunindex 25-i-topp

Uddevalla är 2017 års bästa avfallskommun. På andra plats kom Ängelholm och på tredje plats kom Båstad. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och returpapper i hushållsavfallet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Örebro hamnar högst på topp-listan för årets miljöindex. På andra plats kom Sävsjö följt av Falun. Söderhamn och Motala/Vadstena har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Trollhättans kommun hamnar högst i vårt ÅVC-index. På andra plats finner vi Göteborg följt av Norrköping.


Författare: Jenny Westin, Avfall Sverige
Publicerad: 2018
Antal sidor: 151

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: