Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall

Författare: Alexandra Maria Almasi, Jurate Miliute-Plepiene och Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Årligen genereras nio miljoner ton icke-farliga avfall från bygg-och anläggningssektorn i Sverige. Bygg- och rivningsavfall kan komma både från hushåll och från verksamheter. Förutom att ta emot och hantera hushållsavfall tar kommunala avfallsanläggningar också emot betydande mängder verksamhetsavfall, främst i form av bygg- och rivningsavfall. Stora mängder bygg- och rivningsavfall deponeras i dagsläget eller skickas till energiåtervinning.

Syftet med projektet var att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall som tas emot på kommunala avfallsanläggningar. Målet var att ta fram förslag på hur kommunala avfallsanläggningar praktiskt kan arbeta med ökad sortering av bygg- och rivningsavfall för att öka materialåtervinningen. Rapporten ger kommunala avfallsanläggningarna inspiration och konkreta råd för att kunna finna den lösning, eller den kombination av lösningar, som passar bäst for dem och deras kunder.

Rapporten fokuserer på följande sex avfallsfraktioner, som i hög utsträckning inte materialåtervinns: betong, gips, glasull, planglas, grovplast och förpackningar som finns kvar i brännbara och blandade avfallsfraktioner.

Det varierar mycket hur olika kommunala avfallsanläggningar samlar in och behandlar bygg- och rivningsavfall baserat på kommunens storlek, lokalisering, antal och typer av kunder, med mera. Det finns ett behov av bättre sorteringsmetoder, exempelvis selektiv rivning eller bättre sortering där avfallet genereras, men de kommunala avfallsanläggningarna saknar direkt inflytande över det inkommande materialet. Bland de viktigaste verktygen avfallsanläggningarna har är tillhandahållandet av bättre information till sina kunder eller användning av differentierade grindavgifter.

I rapporten presenteras en detaljerad analys av insamling och hantering av de sex fraktioner som projektet fokuserar på och hur de omhändertas på kommunala avfallsanläggningar. Rapporten ger även exempel på hur kommunala avfallsaktörer kan öka materialåtervinningen genom ökad sortering och utsortering för att uppfylla krav som materialåtervinningsföretag ställer på mottagna avfallsslag för att möjliggöra materialåtervinning. Sist presenteras nio åtgärder för kommunala avfallsanläggningar uppdelat i fyra grupper som valts ut baserat på inspel från intervjuer och efter en workshop med referensgruppen for projektet:

 • Förbättrat informationsflöde uppströms och nedströms
  • Förbättrad information till och om kunder
  • Dialog med återvinningsföretag
 • Incitament och verktyg for verksamhetskunder till att sortera avfallet
  • En större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandade och källsorterade avfallsfraktioner
  • Förbättrade insamlingserbjudanden
 • Mer användarvänliga och expanderade återvinningscentraler
  • Förlängda öppettider
  • Ökad bemanning
  • Containers för flera fraktioner och tydliga sorteringsinstruktioner
 • Jobba strategiskt med att avfallet ska bli till en resurs
  • Förstärkt samarbete över kommungränser för implementering av innovativa lösningar
  • Mer ambitiösa återvinningsmål for bygg- och rivningsavfall.

Författare: Alexandra Maria Almasi, Jurate Miliute-Plepiene och Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Publicerad: 2018
Antal sidor: 58

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: