Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett

Författare: Milla Sundström och Daina Millers-Dalsjö, Urban Earth Consulting AB
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

Vägledningen har tagits fram för att:

  • Beskriva och föreslå definitioner avseende nya tekniklösningar.
  • Redogöra för kunskapsläget och belysa för- och nackdelar med kombisystem.
  • Klargöra ansvarsfördelningen inom kommunen och ge inspiration till förbättrat samarbete.
  • Belysa frågor om behandling av fett och matavfall, samt regler för certifiering av rötrester.
  • Underlätta för kommuner att ta ställning till huruvida installation av kombisystem ska tillåtas.

Matavfall från både hushåll och verksamheter samlas in separat i många av landets kommuner och våren 2018 var andelen kommuner med separat matavfallsinsamling 77 %. Insamlingen sker oftast via kärl, men det har blivit allt vanligare att verksamheter som alstrar stora mängder matavfall, exempelvis storkök och restauranger, installerar matavfallskvarn som mal sönder matavfallet som sedan samlas upp i en tank. Med ett sådant system kan arbetsmiljön förbättras avsevärt för kökspersonalen, liksom för avfallshämtare som tömmer slammet med slambil istället för att hantera kärl.

Storkök, restauranger och andra verksamheter där det finns risk att stora mängder fett tillförs avloppet måste installera fettavskiljare. Fett och slam från köksavlopp och diskmaskin skiljs av från avloppsvattnet och belastar inte spillvattennätet (avloppsledningen). Fettavskiljaren töms av slambil.

System där köksavfallskvarn med matavfallsavskiljare kopplas i serie med fettavskiljare har under senare tid introducerats på marknaden. Från att ha testats av Stockholm Vatten (numer Stockholm Vatten och Avfall) i liten skala under 2011 finns nu (2018) dessa så kallade kombisystem installerade i cirka 150 storkök och restauranger i Stockholms stad.

Synen på avfallskvarnar och kombisystem varierar bland kommunernas VA- och avfallsavdelningar. I många kommuner har man inte tagit ställning till huruvida kombisystem ska tillåtas. Orsaken är ofta att frågan ännu inte har varit aktuell, eftersom systemen inte har efterfrågats. Men i många fall beror det även på att djupare kännedom om systemen saknas.

Målgrupp för vägledningen är i första hand kommunernas avfalls-/renhållningsavdelningar, VA-avdelningar, plan- och bygglovsavdelningar samt fastighets- och miljötillsynsavdelningar. Även fastighetsägare kan ha nytta av vägledningen.

Rapporten är reviderad 20190201. 


Författare: Milla Sundström och Daina Millers-Dalsjö, Urban Earth Consulting AB
Publicerad: 2018
Antal sidor: 80

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: