Utredning av reningseffekten av mikroplast i reningsverk för dagvatten från avfallssorteringsanläggningar

Författare: Anna Stöllman, Renova Miljö AB
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Förekomsten av mikroplaster i våra hav har studerats mycket under de senaste åren både nationellt och internationellt. För att få klarhet i varifrån partiklarna kommer har det i Sverige gjorts beräkningar för att fastställa mikroplasternas ursprung. Resultatet visar att det framförallt är väg- och däckslitage, konstgräsplaner och industriell produktion av plast som bidrar till spridningen av mikroplaster.

Kunskapen om i vilken utsträckning mikroplaster sprids från avfallsanläggningar har dock hittills inte studerats i någon större omfattning. Projektet syftade därför till att utreda hur väl reningsanläggningar för dagvatten renar mikroplaster som uppstår eller kommer in till anläggningar som sorterar industriellt avfall.

I denna studie studerades fyra anläggningar, med tre olika typer av reningsanläggningar, genom att prover togs ut på ingående och utgående vatten. Resultatet visar att de anläggningar som har kemisk rening med flockning och lamellseparator samt påsfilter renar bättre än motsvarande anläggningar som enbart har slam- och oljeavskiljare eller enbart sedimenteringsdamm.


Författare: Anna Stöllman, Renova Miljö AB
Publicerad: 2019
Antal sidor: 26

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: