Att kvalitetssäkra källsorterat matavfall

Författare:
Publicerad: 2015

Sammanfattning:

Sammanfattning: Kvaliteten på matavfallet påverkar biogödseln och därmed möjligheten till återföring inom lantbruket. Därför redogörs i rapporten även för de krav som finns på insamlingssystemet vid certifiering av biogödsel, Certifierad Återvinning, samt då biogödsel återförs inom ekologiskt lantbruk. Även risken för driftstörningar i behandlingsanläggningen minskar avsevärt om matavfallet är rätt sorterat.

Denna rapport är en sammanställning av svenska kommuners erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. I rapporten har också samlats praktiska tips och vad man som kommun bör tänka på avseende förebyggande arbete, kontroll och återkoppling. Detta finns också översiktligt sammanställt i checklistor.

För att uppnå en bra kvalitet krävs en aktiv kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera. Detta bidrar samtidigt till att större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

Ambitionen är dels att rapporten ska ge verktyg och inspiration till kommuner som står i startgroparna och ska införa ett insamlingssystem för matavfall, men även till de som vill utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete.


Författare:
Publicerad: 2015
Antal sidor: 24

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: