Avfall i fysisk planering med fokus på översiktsplanering

Författare:
Publicerad: 2013

Sammanfattning:

Sammanfattning: Avfallshanteringen behöver uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska planeringen. Men ytor för avfallets infrastruktur är en fråga som inte går att lösa i varje enskild detaljplan. Det måste finnas en övergripande strategi där stadens samlade behov för avfallshanteringen är beskriven. Samtidigt finns ett stort intresse från många aktörer att förbättra avfallshanteringens förutsättningar. Detta som en aspekt bland många andra redan i planeringsskedet. Sammantaget borgar detta för att vi på sikt kan få ett avfallssystem som ger bra service åt våra medborgare, fungerar för våra avfalls-hämtare och ger en ökad samsyn på avfallsfrågorna i staden. Men det är ett arbete som tar tid och kräver uthållighet.

I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur. Därför är frågan om hur man planerar för avfallshantering i den fysiska planeringsprocessen högaktuell. Samtidigt är det ett nytt område för många i både avfallsbranschen och bland samhällsplanerare. Syftet med detta projekt har varit att bidra till att avfallsfrågor på ett effektivt sätt kan integreras med andra infrastrukturer och intressen i samhällsbyggandet. Utgångspunkten har varit att det kan göras genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Målet har varit att bidra till att avfallshanteringen uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska planeringen. Denna rapport är tänkt att fungera som en vägledning, i första hand till dem inom kommunen som arbetar med avfallsfrågor och stadsplanering men även andra offentliga och privata aktörer. I andra hand är målgruppen myndigheter som Boverket och Naturvårdsverket samt branschorganisationer som Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Sveriges kommuner och landsting. För att kunna avgöra vilka av avfallshanteringens aspekter som är relevanta för den fysiska planeringen har ett antal kriterier använts:

  • Det ska finnas en tydlig koppling till användning av mark (eller vattenområde) eller den byggda miljön.
  • Frågan bör vara på en strategisk eller övergripande nivå. Det innebär att den är viktig eller av stor dignitet, alternativt kräver avvägningar mot andra intressen på en övergripande nivå.
  • Alternativt är frågan generell, exempelvis genom att ge anvisningar eller rekommendationer inför detaljplaner eller annan markanvändning.

Arbetet har utgått ifrån Göteborgs översiktsplan och avfallsplanen A2020, som är gemensam för hela Göteborgsregionen. Vart och ett av översiktsplanens strategiska uppdrag har konsekvensbedömts ur ett avfallshanteringsperspektiv för att belysa vad dessa innebär sett till planeringsförutsättningar, behov av fysiska utrymmen etc. På motsvarande sätt har målen i A2020 granskats ur ett planeringsperspektiv. Genom dessa uppställningar har det tydliggjorts att konsekvenserna för målen i översiktsplan respektive avfallsplan är omfattande och inte alltid självklara.

Projektets arbete har varit starkt inriktat på bred förankring genom flera workshops. Till dessa har representanter bjudits in från såväl offentliga aktörer som det privata näringslivet och andra intresseorganisationer i Göteborgsregionen. Intresset och uppslutningen har varit mycket god och diskussionernas resultat utgör grunden för rapportens analys- och resultatdelar. I rapporten finns inslag av exempel och resultat som är specifika för Göteborg, men som kan tjäna som inspiration och underlag för andra aktörer också.

Rapporten presenterar konkreta förslag på hur man kan arbeta för att ta fram ett tematiskt tillägg om avfall och vad ett sådant kan innehålla. Att utgå från översiktsplanens mål och att arbeta med en bred förankringsmodell är exempel på två grundläggande framgångsfaktorer. Även detaljplaneprocessen får vägledning genom en checklista som kan användas som stöd.


Författare:
Publicerad: 2013
Antal sidor: 56

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: