Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Författare: 2050 Consulting
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Problemet med fossila utsläpp från energiåtervinning av avfall har ytterst sitt ursprung i att stora mängder produkter som innehåller fossil plast sätts på marknaden. En stor del av dessa är inte designade för att kunna återvinnas. Förpackningar med producentansvar sorteras dessutom i alldeles för stor utsträckning fel och hamnar i restavfallet. Detta är några av de faktorer som Sveriges energiåtervinnare inte har någon rådighet över. Att nå fossilfri energiåtervinning kan därför inte enkelt åstadkommas genom att byta bränsle. Kommunerna har en skyldighet att ta hand om kommunalt restavfall, och deponering av brännbart avfall är förbjudet.

Samtidigt är klimatfrågan en fråga av högsta prioritet för energiåtervinningsbranschen. Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning har antagit ståndpunkter om fossilfrihet som sätter upp ambitiösa mål. Till 2030 vill branschen ha halverat sina fossila utsläpp, och till 2045 ska de vara nära noll. Många av medlemmarna har också egna mål av samma slag.

För att nå målen krävs samverkan med aktörer som har rådighet över andra delar av produkternas livscykel. Stora steg måste tas inom till exempel produktdesign och materialåtervinning. Både producenter och lagstiftare har här en mycket viktig roll. Men energiåtervinningsbranschen måste också vara en del av lösningen på problemet. I det ingår att undersöka alla åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska utsläppen från våra anläggningar, och deras potential att ta oss närmare våra mål, fram till det år då Sverige ska vara fossilfritt. Den här rapporten visar hur en sådan resa skulle kunna se ut från nuläget fram till 2045. I detta är den ett viktigt underlag för att visa både vilket handlingsutrymme som finns, och vad som begränsar det.


Författare: 2050 Consulting
Publicerad: 2021
Antal sidor: 43

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: