Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfallsfrågor kan hanteras i den fysiska planeringen

Författare: Elisabet Höglund, Lovisa Wassbäck och Maria Enroth, Tyréns
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Ett av de samhällsintressen som ska vägas in är avfallshanteringen.

Ändamålsenliga, tilltalande och praktiska ytor och anläggningar för återanvändning, sortering och övrig avfallshantering behövs för att skapa ett hållbart samhälle. De behöver planeras i tid och prioriteras i den fysiska planeringen och i byggprocessen.

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen hos avfallsfunktionen, planfunktionen och bygglovsfunktionen i kommunerna. Förhoppningen är att ökad kunskap kan bidra till att avfallsfrågorna, inklusive avfallsförebyggande arbete, försäkras en plats i den fysiska planeringen.

Rapporten omfattar en beskrivning av hur avfallsfrågorna kan integreras i regional planering, översiktsplanering, detaljplanering och bygglovshantering. Den innehåller också en kort orientering om fysisk planering och avfallshantering, för de som inte arbetar med respektive område till vardags.

Exempel på avfallsaspekter som kan presenteras i en översiktsplan är:

  • Vision och mål för avfallshanteringen på sikt
  • Platser för de tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar som behövs
  • Framtida behov av platser för avfallshantering inklusive förebyggande av avfall, för att nå önskad utveckling inom avfallsområdet
  • Risker, t.ex. hur sårbar avfallshanteringen är för olika haverier
  • Påverkan på transportsystemen till följd av avfallstransporter
  • Andra ställningstaganden som kan ligga till grund för och vägleda detaljplanearbetet i kommunen, exempelvis strategiska ställningstaganden kopplade till cirkulär ekonomi och avfallstrappan

Vid detaljplaneläggning ska bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. Ny lagstiftning innebär att upp till åtta avfallsfraktioner behöver kunna samlas in bostadsnära. Det finns många olika sätt att lösa frågor om hantering av avfall och samtidigt uppfylla avfallsregler i nationell lagstiftning och lokala avfallsföreskrifter, samt intentioner i kommunala avfallsplaner. För att kunna visa att samtliga aktörer – såväl avfallslämnare som avfallshämtare - har möjlighet att uppfylla sitt lagstiftade ansvar är det därför ofta lämpligt att genomföra en avfallsutredning i samband med detaljplaneläggning. Om det finns en exploatör är det rimligt att exploatören ansvarar för och bekostar avfallsutredningen.

Även vid bygglov ska bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. Olika ärenden är olika komplicerade ur avfallshanteringsperspektiv. För vissa ärenden räcker det med att bygglovsfunktionen har en checklista för avfallsdelarna och för andra mer komplicerade ärenden kan avfallsfunktionen behöva vara med och granska. Det finns krav på utformning både i Boverkets byggregler och i kommunala avfallsföreskrifter.


Författare: Elisabet Höglund, Lovisa Wassbäck och Maria Enroth, Tyréns
Publicerad: 2020
Antal sidor: 67

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: