Behandlingsmetoder av förorenade överskottsmassor

Författare: Erika Andersson, Caroline Binnås, Amanda Gren, Christine Jansson, Sarah Ryderheim och Sara Boström, Sweco Environment AB
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Sverige befinner sig i en spännande fas med stora infrastrukturprojekt och byggnation. Vid genomförande av dessa projekt uppstår generellt överskottsmassor vid schaktning. Massorna klassificeras ofta som ett avfall och transporteras därmed från projektområdet till olika typer av avfallsanläggningar. Ofta innehåller dessa massor föroreningar, vilket innebär att behandling av massorna behövs för att potentiellt kunna återvinnas igen utan risk för människa eller miljö. Mot bakgrund av låga kostnader för deponering av förorenade massor i Sverige och bristande tillgång till, eller kunskap om, metoder för rening eller återvinning sker idag en omfattande deponering av dessa överskottsmassor. Genom att istället behandla dessa massor skulle möjligheten att återvinna dessa massor kunna öka och bidra till ett resurseffektivt kretslopp. Syftet med denna rapport är därför att undersöka om det idag finns kostnadseffektiva metoder tillgängliga för behandling av förorenade överskottsmassor som ett alternativ till deponering.

Projektet har genomförts i två delar; dels en litteraturstudie för att identifiera aktuella metoder, dels intervjuer med aktörer i branschen för att fördjupa informationen kring de olika behandlingsmetoderna. De metoder som beskrivs i rapporten är jordtvätt, siktning, termisk behandling, stabilisering/ solidifiering samt kompostering.

Slutsatsen i rapporten är att det finns ett flertal behandlingsmetoder som kan användas istället för deponering. De olika metoderna skiljer sig åt från varandra med avseende på flertalet faktorer, bl.a. kostnad, behandlingskapacitet, samt vilka föroreningar som kan reduceras. Den viktigaste utgångspunkten vid val av metod är innehållet i massorna både med avseende på föroreningar men även sett till mängden finmaterial.

Vidare kan det konstateras att för att ovan nämnda metoder ska användas i större utsträckning, och för att Sverige på så sätt ska ta sig högre upp på avfallstrappan när det gäller förorenade massor, behövs fler incitament för att massorna inte ska deponeras. Dessa kan bl.a. handla om att deponering av förorenade massor beläggs med deponiskatt samt en förenkling av avsättningen för de förorenade massorna när de har behandlats då det idag upplevs som svårt.


Författare: Erika Andersson, Caroline Binnås, Amanda Gren, Christine Jansson, Sarah Ryderheim och Sara Boström, Sweco Environment AB
Publicerad: 2020
Antal sidor: 31

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: