Biogödselhandbok

Författare:
Publicerad: 2010

Sammanfattning:

Biogödsel från storskaliga biogasanläggningar

Sammanfattning

Biogödsel från biogasanläggningar måste hanteras på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning, certifieringssystem och krav från livsmedelsindustrin. Denna handbok fokuserar på flytande biogödsel och de krav och kostnader som är förenat med denna produkt. Att på ett tidigt stadium analysera marknad – mottagare av biogödsel –  spridningsareal och därmed avsättning av biogödsel är mycket centralt för att reducera kostnaderna för hela biogödselhanteringen. Genom att certifiera biogödseln enligt Avfall Sveriges system för ”Certifierad återvinning” (SPCR 120) ökar möjligheterna till avsättning och därmed värdet på biogödseln.

Närings- och tungmetallinnehållet i biogödseln påverkar storleken (ha) på spridningsarealen. Maxgivan av fosfor får inte överstiga 22 kg/ha. Ofta är det innehållet av växtnäringsämnen som begränsar spridningsgivan, men ibland kan även tungmetallerna vara den begränsade faktorn (gäller certifierad biogödsel). Normalt ligger spridningsgivan på 20-40 ton/ha, men måste anpassas efter grödornas behov, markens förutsättningar och de spridningsbegränsningar som nämnts ovan.

Biogödseln hanteras vanligtvis i tre steg: Lagring, distribution och spridning. Lagringsbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller tak och lagringsvolymen ska klara 8-10 månaders produktion av biogödsel. Kostnaderna för lagring varierar mellan 15 och 40 SEK/m3 lagringsvolym beroende av lagringsteknik. Distribution av biogödsel från större biogasanläggningar sker vanligtvis med lastbil, men det finns även ett par exempel där gödseln pumpas ut till lantbruket. Kostnaden för distribution via lastbil är något lägre vid jämförelse med pumpning och ligger på mellan 20 och 30 SEK/m3 inom en radie på 10-20 km. Där förutsättningarna – hög andel åkermark, stort intresse, låg andel infrastruktur, mm – är de rätta kan dock pumpning vara mer kostnadseffektivt än lastbil.

Spridningskostnaderna ligger normalt på 20-28 SEK/ton och sker antingen med traktor och gödseltunna eller via matarslangsystem för att minska markpackningsskadorna.

Värdet på biogödseln påverkas framför allt av växtnäringsinnehållet och pris på konstgödsel. I en genomsnittlig biogödsel ligger det absoluta växtnäringsvärdet i dagsläget på ca 40 SEK/ton. Kostnaderna för hanteringen är dock, i normalfallet, betydligt högre än växtnäringsvärdet och stiger (SEK/ton) vid större volymer biogödsel. Detta måste beaktas i den totala investeringskalkylen för hela biogasprojektet.


Författare:
Publicerad: 2010
Antal sidor: 72

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: