Dagvatten från återvinningscentraler

Författare: Jesper Nilsson, Sara Boström och Anna Dahlström, Sweco Environment AB.
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Dagvatten är ett samlingsnamn för ytligt avrinnande regn- och smältvatten. När det regnar spolas föroreningar av från markytor och rinner med dagvattnet för att slutligen nå till recipienten.

För att driva en återvinningscentral behöver verksamhetsutövaren anmäla eller söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet. I samband med inlämnande av anmälan eller ansökan ska verksamhetsutövaren beskriva påverkan på vatten och ge förslag på skyddsåtgärder.

I miljötillstånd anges ofta utsläppskrav för dagvatten. Krav kan ställas på vilken reningsmetod verksamheten ska använda för sitt dagvatten eller som utsläppsvillkor med halter för olika ämnen i vattnet. Kraven ska vara lämpliga för den typ av verksamhet som de är satta för men också för den aktuella recipienten för vattnet. Målsättningen med projektet har bl.a. varit att få en tydligare bild av vad dagvatten från ÅVC innehåller, sammanställa villkorskrav på reningsutrustning och utsläppshalter för dagvatten samt att ta fram förslag på vilka parametrar som bör följas upp i ett kontrollprogram och som eventuellt bör omfattas av utsläppsvillkor.

En målsättning har också varit att komplettera StormTac Web med mer tillförlitliga halter för dagvatten från återvinningscentraler. StormTac Web är ett webbaserat verktyg för att beräkna dagvattenflöden, föroreningsinnehåll och för att planera och dimensionera åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten.

I projektet har femton befintliga tillstånd för återvinningscentraler gåtts igenom för att se vilka krav Länsstyrelsens miljöprövningsdelegationer ställer på dagvatten. Tillståndskraven har sammanställts främst avseende villkor som ställts på reningsutrustning samt utsläppsvillkor med halter för utgående dagvatten från återvinningscentralerna.

De två återvinningscentraler som inte har villkorskrav på rening är båda från 2010, annars har samtliga femton fått krav i någon form. De vanligaste villkoren angående rening innebär att återvinningscentralen ska ha en olje- och slamavskiljare och/eller en dagvattendamm.

Av de femton tillstånd som gåtts igenom har fem haft utsläppskrav i form av halter. Fyra av fem av dessa utsläppsvillkor har bedömts som rimliga.

I projektet har kommuner och kommunala bolag genomfört flödesproportionell provtagning på deras återvinningscentraler. Resultatet från provtagningarna har sammanställts och analyserats. I den mån projektet har tagit del av befintliga provtagningsdata från kommuner eller kommunala bolag har denna också sammanställts och analyserats.

En jämförelse har gjorts mellan innehållen i dagvattnen och utsläppsvillkor för återvinningscentraler samt andra avfallsanläggningar.

Dagvattnen har förhöjda halter av suspenderade ämnen och samtliga metaller som analyserats jämfört med villkoren. För kadmium, krom, nickel och kvicksilver finns inga villkor för återvinningscentraler, men de överskrider villkoren för andra avfallsanläggningar. Samtliga analyserade dagvatten har dock inte förhöjda värden, utan en bedömning eller provtagning behöver göras från fall till fall.

Halten av näringsämnen och TOC i dagvattnen är förhållandevis låga jämfört med villkoren.

Villkor kan främst vara aktuellt för suspenderade ämnen, bly, zink, kadmium, koppar och oljeindex. Utifrån underlaget går det inte att ange lämpliga haltnivåer. Utsläppsvillkor ska sättas i de fall det är skäligt. För små återvinningscentraler med en mindre känslig recipient kan det räcka med att ange andra försiktighetsmått i villkor än utsläppsvillkor.

Utifrån dessa resultat bedöms att om rening ska anläggas så bör fokus vara på att avskilja partikulära föreningar. Möjlighet att fånga upp oljespill är viktigt, men det behöver inte ske genom oljeavskiljare.


Författare: Jesper Nilsson, Sara Boström och Anna Dahlström, Sweco Environment AB.
Publicerad: 2020
Antal sidor: 29

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: